UWCH DIM RHEOLI    SENIOR MANAGEMENT TEAM

MRS MEFYS                    JONES-EDWARDS

Pennaeth Cynorthwyol Assistant Head

MR AARON BAYLEY

Pennaeth / Headmaster

DR GERAINT JONES

Dirprwy Bennaeth / Deputy Head

MRS MANDY ROBERTS

Pennaeth Cynorthwyol Assistant Head

MRS ELERI FOULKES

Pennaeth Cynorthwyol Assistant Head

PENAETHIAID BLWYDDYN          HEADS OF YEAR

MRS HELEDD LEWIS JONES

Pennaeth Bl 7

Head of Yr 7

MRS NIA EDWARDS

Pennaeth Bl 8/9

Head of Yr 8/9

MR GWYN ANWYL

Pennaeth Bl 10/11

Head of Yr 10/11

MRS BETHAN HUGHES JONES

Pennaeth Bl 12/13

Head of Yr 12/13

STAFF

Cyfadrannau / Faculties

CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL AC ADDYSG GORFFOROL /    EXPRESSIVE ARTS AND PHYSICAL EDUCATION

Arweinydd​ / Leader

Mrs Mandy Roberts - Celf / Art

Dirprwy / Deputy

Miss Iola Jones - Addysg Gorfforol / Physical Education

Mrs Eleri Foulks - Cerdd / Music

Mrs Heledd Lewis Jones - Drama / Cymraeg / Welsh

Mr Ceirion Parry - Addysg Gorfforol / TGCh / Dylunio a Thechnoleg / Physical Education / ICT / Design Technology

         IEITHOEDD, LLYTHRENNEDD A                                        CHYFATHREBU /                     LANGUAGES, LITERACY AND COMMUNICATION

Arweinydd Leader

Mrs Wendy Griffiths - Cymraeg / Welsh

Dirprwy / Deputy

Mrs Tracey Stretton - Saesneg / English

Mrs Nia Edwards - Ieithoedd Modern / Saesneg / Cymraeg / Iechyd a Gofal / Modern Languages / English / Welsh / Health and Social Care

Mrs Einir Williams - Ieithoedd Modern / Modern Languages

Mrs Carys Dwyfor Hughes - Cymraeg / Welsh

Mrs Teleri Haf Hughes - Cymraeg / Welsh

Mr Iddon Pierce - Saesneg / English

MATHEMATEG A RHIFEDD /   MATHEMATICS AND NUMERACY

Arweinydd Leader 

Mr Bryn Roberts - Mathemateg / Mathematics

Dirprwy / Deputy

Mr Dylan Owen - Mathemateg / Mathematics

Mr Mark Williams - Busnes / TGCh / Business / ICT

 DYLUNIO A THECHNOLEG / TGCH / DESIGN TECHNOLOGY / ICT

Arweinydd​ / Leaders

Mrs Ceren Mutembo Jones - Dylunio a Thechnoleg / Design Technology

Mrs Cleo Thomas Jones - Dylunio a Thechnoleg / Design Technology

Dirprwy / Deputy

Mr Sion Williams - Dylunio a Thechnoleg / Adeiladwaith / TGCh / Celf / Design Technology / Construction / ICT / Art

Mr Gwyn Anwyl - TGCh / ICT

Mr Ceirion Parry - Addysg Gorfforol / TGCh / Dylunio a Thechnoleg / Physical Education / ICT / Design Technology

Y DYNIAETHAU HUMANITIES

Arweinydd / Leader

Mrs Mefys Jones-Edwards - Addysg Grefyddol / Religious Education 

Dirprwy / Deputy

Miss Rachel Thomas - Daearyddiaeth / Geography

Mrs Bethan Hughes Jones - Hanes / History

Mrs Lisa Wheldon Williams - Hanes/Addysg Gorfforol / History / Physical Education

GWYDDONIAETH / SCIENCE

Arweinydd / Leader

Mr John Eirian Davies - Gwyddoniaeth / Science

Dirprwy Deputy

Miss Eleri Williams - Gwyddoniaeth / Science

Dr Geraint Jones - Gwyddoniaeth / Science

Miss Helen Howell - Gwyddoniaeth / Science

Mrs Lois Owen - Gwyddoniaeth / Science

CYNHWYSIANT, IECHYD A LLES /  INCLUSION, HEALTH AND WELLBEING

Mr Gwynedd Jones - Addysg Gorfforol / Physical Education

CYDLYNYDD ABACH, GYRFAOEDD A      PHROFIAD GWAITH  / PSHE, CAREERS AND WORK EXPERIENCE CO-ORDINATOR

CYDLYNYDD Y FAGLORIAETH GYMREIG / WELSH BACCALAUREATE CO-ORDINATOR

Mrs Einir Williams - Ieithoedd Modern / Modern Languages

CYDLYNYDD ADY ALN CO-ORDINATOR

Miss Lia Wyn Jones

Cymorthyddion Dosbarth Classroom Assistants

Mrs Michelle Hughes - Uwch Gymhorthydd / Senior Assistant

Miss Nia Jones - Uwch Gymhorthydd / Senior Assistant

Mrs Anna Rowlands

Mrs Carys Mair Jones

Mrs Catrin Davies

Mrs Claire Ashton

Mrs Gaynor Jones

Mrs Gwenda Owen

Mrs Janice Roberts

Miss Liza Lloyd

Mrs Mary Williams

Mr Mo Eynon

Mrs Rhian Jones

Mrs Sandra Jones

Mrs Yvonne Hughes

Mrs Sian Thomas

Miss Ffion Roberts Drakley

Miss Casey Williams

STAFF ATEGOL SUPPORT STAFF

Mrs Menna Owen - Swyddog Cyllid / Finance Officer 

Mrs Susan Owen - Swyddog Cefnogaeth Ysgol / School Support Officer

Mrs Mandy Jones - Swyddog Cefnogaeth Ysgol / School Support Officer

Miss Debbie Whitaker - Swyddog Cefnogaeth Ysgol / School Support Officer

Mr Dafydd Thomas - Rheolwr Safle / Site Manager 

Mrs Carol Whitaker - Cynhelydd / Cymorth Cyntaf / First Aid

Mrs Ceri Jones - Technegydd Gwyddoniaeth / Science Technician

Mr Corey Chivers - Rheolwr Systemau Cyfrifiadurol / Computer Systems Manager

Mr Keith Jones - Gofalwr / Caretaker

Mr Ian Rothwell Jones - Gofalwr / Technegydd Cyffredinol / Caretaker / General Technician

Mrs Linda Roebuck - Prif Gogydd / Head Chef

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM