top of page

Y 4 Diben

1496a_edited.jpg

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog... sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau, ac sy'n:

 • Gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain

 • mwynhau her a datrys problemau

 • datblygu gwybodaeth a sgiliau a'u cymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau

 • gallu trafod eu dysgu yn hyderus

 • gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg

 • gallu defnyddio mathemateg a rhif a thechnolegau digidol yn effeithiol

Cyfranwyr mentrus... sy'n barod i chware rhan lawn mewn bywyd a gwaith, ac sy'n:

 • meddwl yn greadigol

 • cysylltu a chymhwyso eu gwybodaeth a'u sgiliau i greu, i addasu ac i datrys problemau

 • adnabod cyfleoedd a manteision arnynt

 • hyderus i fentro

 • arwain a chydweithio mewn timau

 • mynegi au syniadau a'u hemosiynau mewn gwahanol ffyrdd

 • defnyddio eu hegni a'u sgiliau er budd eraill

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus... sy'n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a'r byd, ac sy'n:

 • ffurfio barn a thrafod materion ar sail eu gwybodaeth a'u gwerthoedd

 • deall ac arfer eu cyfrifoldebau a'u hawliau dynol

 • deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd

 • gwybod am eu diwylliant a'u cymuned

 • gwybod am gymdeithas a'r byd presennol ac yn y gorffennol

 • parchu anghenion a hawliau pobl eraill fel aelod o gymdeithas amrywiol

 • gweld bod ganddynt rol i'w chware i sicrhau cynaladwyedd y blaned

Unigolion iach, hyderus... sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas, ac sy'n datblygu:

 • iechyd a diogelwch corfforol a meddyliol

 • cydberthynas yn seiliedig ar barch ac ymddiriedaeth

 • gwerthoedd personol

 • sgiliau ac annibyniaeth i ddelio gyda bywyd bob dydd

 • y gallu i wynebu a goresgyn heriau

bottom of page