ADY / ALN

Yma yn Ysgol Syr Thomas Jones credwn y dylai pob plentyn fod â’r hawl i dderbyn addysg eang a chytbwys sy’n berthnasol ac wedi’i wahaniaethu, a sy’n amlwg yn arddangos datblygiad a chydlyniad. Rydym yn gwerthfawrogi pob plentyn a’u hanghenion. Credwn mai’r modd mwyaf llwyddiannus o uchafu potensial pob plentyn yw drwy bartneriaeth lwyddiannus rhwng staff, rhieni, llywodraethwyr ac asiantaethau cefnogi.

Mae darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn fater ysgol gyfan. Yn ganolog i waith pob dosbarth mae cylch diddiwedd o gynllunio, addysgu asesu a gwerthuso sy’n ystyried ystod eang o alluoedd, doniau a diddordebau’r disgyblion. Bydd y mwyafrif o’r disgyblion yn dysgu ac yn datblygu o fewn y trefniadau hyn. Serch hynny, ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol fe all fod yn angenrheidiol i gynnig gwell ddarpariaeth sy’n datblygu eu medrau dysgu.

Mae'r gefnogaeth rydym yn ei gynnig yn amrywio o blentyn i blentyn a ceisiwn rhoi y plentyn yn ganolog i unrhyw benderfyniad ynglyn a'r ffordd orau i'w cefnogi. Gall hyn gynnwys, cefnogaeth yn y gwersi, ymyrraeth llythrennedd neu rhifedd, Talkabout, mentora neu cefnogaeth amser egwyl/ cinio.

Here at Ysgol Syr Thomas Jones we believe that every child should have the right to receive broad and balanced education that is relevant and differentiated, which clearly demonstrates development and cohesion. We value every child and their needs. We believe that the most successful way of maximizing the potential of every child is through a successful partnership between staff, parents, governors and support agencies.

Provision for pupils with additional learning needs is a whole school issue. At the heart of each class's work there is an endless cycle of planning, assessment and evaluation that takes into account a wide range of pupils' abilities, talents and interests. The majority of pupils will learn and develop within these arrangements. However, for pupils with additional learning needs it may be necessary to offer better provision that develops their learning skills.

The support we offer varies from child to child and we try to put the child central to any decision about how best to support them. This may include lesson support, literacy or numeracy interventions, Talkabout, mentoring or support at break / lunch time.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM