CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL AC ADDYSG GORFFOROL / EXPRESSIVE ARTS AND PHYSICAL EDUCATION

Celf Art

Pam bod Celf yn bwysig?

Mae’r cwrs yn ymarferol yn bennaf, gyda llu o gyfleoedd i gael profiadau ysgogol a chreadigol mewn gweithgareddau sy’n ymwneud a Chelf a Dylunio.  Cyfle i fynegi barn yn feirniadol am gelf,  datblygu syniadau ar gyfer gwaith, gan ymchwilio i ffynonellau gwybodeth gweledol a ffynonellau eraill.  Datblygu dychymyg a meddwl beirniadol a myfyriol.  Profiad o weithio ag arediad eang o gyfryngau.       

Gallu i arloesi, ac i addasu ac i weithio’n annibynnol.


Syniadau Gyrfa

Pensaer / Athro / Cynllunydd / Tynnwr Llyniau / Cynllunydd gemau / Dyn camera / Dylunydd Graffeg/ Dylunydd Set/ Dylunydd Ffasiwn.

Why is Art important?

The course is mostly practical, with lots of opportunities for stimulating and creative experiences in activities related to Art and Design. Express critical opinion about art. Develop ideas for work by researching visual sources and other sources of knowledge. Develop imaginative, reflective and critical thinking. Experience of working with a wide mediation of media. Ability to innovate, adapt and work independently.

Career Ideas

Architect / Teacher / Planner / Hairdresser / Game Designer / Camera man / Graphic Designer / Set Designer / Fashion Designer.

Addysg Gorfforol Physical Education

Byddwn yn gweithio gyda disgyblion i wella eu hyder ym mhob elfen o'r cwrs.
Mae Addysg Gorfforol yn addysgu disgyblion ac yn gwella eu dealltwriaeth o sut i fyw bywyd iach a sut i gadw'n heini gydol oes. Gobeithiwn hefyd eu bod wedyn yn gallu dewis gweithgaredd y gallant ei wneud trwy gydol eu hoes.  Byddwn yn addysgu’r disgyblion ar y gwahanol fathau o chwaraeon tîm, elfennau o ymarfer ffitrwydd, ac hefyd nofio.  Mae Addysg Gorfforol yn gwella hyder disgyblion i weithio gydag eraill a datblygu eu sgiliau cymdeithasol.  Trwy chwarae gemau, mae disgyblion yn gweithio i ddatrys problemau, datblygu sgiliau trafod a gweithio gydag eraill.  Ar lefel uwch, sef TGAU a Lefel A, bydd disgyblion yn edrych yn fwy manwl ar wella eu perfformiad eu hunain ac eraill, tra hefyd yn dysgu am elfennau o’r corff, elfennau seicolegol ac yr elfennau cymdeithasol o gymryd rhan mewn gweithgaredd gorfforol.

We work with students to increase their confidence within the subject.  Physical Education provides students with the knowledge and understanding of how to live a healthy and active lifestyle, enabling them to make informed decisions about which sports they chose to do in later life.  There are a wide range of activities associated with PE including the different team sports, fitness training and swimming. Physical education helps develop and maintain confidence, well-being and social skills. Through playing team sports and problem solving with others, pupils develop clear communication skills that will help in later life.  Physical education is a very social subject and can involve a lot of group work. Pupils learn how to communicate and socialize with people in an effective way.  At GCSE and A-Level, PE involves analyzing your own and others' performance while looking for ways it could be improved, while also learning about the body, psychology in sport and the social reasons for participation.

Cerdd Music

Drama

Mae’r cwrs yma yn meithrin creadigrwydd, twf personol, hunanhyder, sgiliau cyfathrebu ac ymarfer y dychymyg. Cewch y cyfle i fwynhau’r pwnc fel perfformwr, dyfeiswr a chyfarwyddwr. Mae’n rhoi’r cyfle i chi hefyd fynychu perfformiadau dramatig proffesiynol a chymunedol a byddwch yn datblygu eich sgiliau fel aelodau gwybodus a meddylgar o gynulleidfa. Byddwch yn creu eich gwaith eich hun o fewn grŵp ac yn ei berfformio o flaen eich cyfoedion yn ogystal ag astudio dramâu gan awduron eraill ble cewch gyfle i’w gwerthuso.


Sut fydda i yn dysgu?

Gwerthfawrogi gwahanol syniadau a safbwyntiau.

Cyd-weithio mewn grŵp ac yn unigol.

Sgiliau ymchwiliol.

Dadansoddi sgriptiau a syniadau awduron.

Datblygu a chyfathrebu syniadau.

Datblygu amrediad o sgiliau ymarferol, creadigol a pherfformio.

Archwilio effaith dylanwadau cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol ar ddrama.

Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Beth fydd ei angen arnaf?

Offer cywir i bob gwers. Parodrwydd i fynychu perfformiadau theatrig tu allan i oriau ysgol ac i gyfrannu tuag at y gost.

Sut fydda i’n cael fy asesu?

Mae pob uned wedi ei thargedu ar gyfer yr ystod lawn o raddau A*-G. Bydd UN arholiad ymarferol dyfeisiedig yn cael ei arholi’n fewnol a bydd yr AIL arholiad ymarferol o destun penodol yn cael ei arholi’n allanol. Bydd yr arholiad YSGRIFENEDIG yn 1½ awr ar ddadansoddi un testun gosod fel actor ac yna i werthuso perfformiad welwyd gennych.

This course fosters creativity, personal growth, self-confidence, analytical skills as well as exercising the imagination. You will have the opportunity to enjoy the subject as a performer, deviser and director. It also provides you with the opportunity to attend professional and community performances where you will develop your skills as informed and thoughtful audience members. You will create your own work within a group and perform it in front of your peers as well as study plays by other dramatists and have the opportunity to evaluate the work.

How will I learn it?

Evaluate various thoughts and ideas.

Work as a part of a group and individually.

Research Skills.

Analyse scripts and authorial intentions.

Develop and communicate ideas.

Develop a range of practical, creative and performance skills.

Explore the impact of social, historical and cultural influences on drama.

Use IT and Communications.

 

What will I need?

Correct stationery in lessons. The willingness to participate in various theatrical visits outside school hours and to contribute towards their cost.

 

How will I be assessed?

All units cater for the full range of ability and allow access to grades A*-G.  There will be ONE devised practical exam assessed internally and the SECOND practical exam from a specific text will be assessed externally. The WRITTEN exam is 1½ hours on analysing one set text as an actor and then to evaluate a live performance you have seen.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM