CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL AC ADDYSG GORFFOROL 

20211018_102323.jpg

Celf

Pam bod Celf yn bwysig?

Mae’r cwrs yn ymarferol yn bennaf, gyda llu o gyfleoedd i gael profiadau ysgogol a chreadigol mewn gweithgareddau sy’n ymwneud a Chelf a Dylunio.  Cyfle i fynegi barn yn feirniadol am gelf,  datblygu syniadau ar gyfer gwaith, gan ymchwilio i ffynonellau gwybodeth gweledol a ffynonellau eraill.  Datblygu dychymyg a meddwl beirniadol a myfyriol.  Profiad o weithio ag arediad eang o gyfryngau.       

Gallu i arloesi, ac i addasu ac i weithio’n annibynnol.

 

Syniadau Gyrfa

Pensaer / Athro / Cynllunydd / Tynnwr Llyniau / Cynllunydd gemau / Dyn camera / Dylunydd Graffeg/ Dylunydd Set/ Dylunydd Ffasiwn.

IMG_0027_edited.jpg

Addysg Gorfforol

Byddwn yn gweithio gyda disgyblion i wella eu hyder ym mhob elfen o'r cwrs.
Mae Addysg Gorfforol yn addysgu disgyblion ac yn gwella eu dealltwriaeth o sut i fyw bywyd iach a sut i gadw'n heini gydol oes. Gobeithiwn hefyd eu bod wedyn yn gallu dewis gweithgaredd y gallant ei wneud trwy gydol eu hoes.  Byddwn yn addysgu’r disgyblion ar y gwahanol fathau o chwaraeon tîm, elfennau o ymarfer ffitrwydd, ac hefyd nofio.  Mae Addysg Gorfforol yn gwella hyder disgyblion i weithio gydag eraill a datblygu eu sgiliau cymdeithasol.  Trwy chwarae gemau, mae disgyblion yn gweithio i ddatrys problemau, datblygu sgiliau trafod a gweithio gydag eraill.  Ar lefel uwch, sef TGAU a Lefel A, bydd disgyblion yn edrych yn fwy manwl ar wella eu perfformiad eu hunain ac eraill, tra hefyd yn dysgu am elfennau o’r corff, elfennau seicolegol ac yr elfennau cymdeithasol o gymryd rhan mewn gweithgaredd gorfforol.

20211018_114724.jpg

Cerdd

20211018_102818.jpg

Drama

Mae’r cwrs yma yn meithrin creadigrwydd, twf personol, hunanhyder, sgiliau cyfathrebu ac ymarfer y dychymyg. Cewch y cyfle i fwynhau’r pwnc fel perfformwr, dyfeiswr a chyfarwyddwr. Mae’n rhoi’r cyfle i chi hefyd fynychu perfformiadau dramatig proffesiynol a chymunedol a byddwch yn datblygu eich sgiliau fel aelodau gwybodus a meddylgar o gynulleidfa. Byddwch yn creu eich gwaith eich hun o fewn grŵp ac yn ei berfformio o flaen eich cyfoedion yn ogystal ag astudio dramâu gan awduron eraill ble cewch gyfle i’w gwerthuso.

 

Sut fydda i yn dysgu?

Gwerthfawrogi gwahanol syniadau a safbwyntiau.

Cyd-weithio mewn grŵp ac yn unigol.

Sgiliau ymchwiliol.

Dadansoddi sgriptiau a syniadau awduron.

Datblygu a chyfathrebu syniadau.

Datblygu amrediad o sgiliau ymarferol, creadigol a pherfformio.

Archwilio effaith dylanwadau cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol ar ddrama.

Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Beth fydd ei angen arnaf?

Offer cywir i bob gwers. Parodrwydd i fynychu perfformiadau theatrig tu allan i oriau ysgol ac i gyfrannu tuag at y gost.

Sut fydda i’n cael fy asesu?

Mae pob uned wedi ei thargedu ar gyfer yr ystod lawn o raddau A*-G. Bydd UN arholiad ymarferol dyfeisiedig yn cael ei arholi’n fewnol a bydd yr AIL arholiad ymarferol o destun penodol yn cael ei arholi’n allanol. Bydd yr arholiad YSGRIFENEDIG yn 1½ awr ar ddadansoddi un testun gosod fel actor ac yna i werthuso perfformiad welwyd gennych.