MATHEMATEG A RHIFEDD MATHEMATICS AND NUMERACY

Mathemateg / Mathematics

Mae Adran Fathemateg Ysgol Syr Thomas Jones yn rhoi cyfle ardderchog i'r holl fyfyrwyr gyrraedd eu llawn botensial, trwy waith tîm rhagorol, addysgu da a mynd y filltir ychwanegol i gefnogi a pharatoi ein myfyrwyr ar gyfer eu harholiadau mewnol ac allanol. Rydym wedi cynnal safon dda iawn yn CA4 dros y blynyddoedd diwethaf.  Y flwyddyn yma mae ein canlyniadau TGAU rhifedd wedi ein rhoi ni ar y brig ym Mon. Mae'r canlyniadau hyn yn dyst i'r gwaith tîm ardderchog sydd gennym yn ein hadran. Trosglwyddir ein brwdfrydedd a'n cymhelliant i'n myfyrwyr sydd, yn eu tro, yn cael eu cymell i lwyddo. Rydym yn darparu cymorth rhagorol, adnoddau adolygu a sesiynau adolygu ychwanegol i helpu ein myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu harholiadau.

The Maths Department at Ysgol Syr Thomas Jones provide an excellent opportunity for all the students to reach their full potential, by excellent team work, good teaching and going the extra mile to support and prepare our students for their internal and external exams.

We have maintained a very good standard at KS4 over the last several years and this Year our Numeracy GCSE results placed us TOP in Mon,5th in Gwynedd and Mon and 16th out of 54 schools in GWE. These results are testament to the excellent team work we have in our Department. Our enthusiasm and motivation is transferred to our students who in turn are motivated to succeed. We provide excellent support, revision resources and extra revision sessions to help our students prepare for their exams.

Busnes Business

Mae busnes yn cyflwyno dysgwyr i'r byd busnes, gan eu galluogi i ddatblygu fel unigolion sy'n fasnachol yn feddyliol ac yn fentrus. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu ystod eang o fedrau, gan eu galluogi i ddefnyddio gwybodaeth fusnes yn feirniadol, i ddatblygu dadleuon, i wneud penderfyniadau cyfiawn ac i'w paratoi ar gyfer astudiaethau pellach a llwybrau gyrfa.

Business introduces learners to the business world, empowering them to develop as commercially minded and enterprising individuals. Learners will have the opportunity to develop a wide range of skills, enabling them to use business information critically, to develop arguments, to make justified decisions and to prepare them for further study and career pathways”

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM