GWYDDONIAETH / SCIENCE

Gwyddoniaeth / Science

Mae'r adran Wyddoniaeth yn cwmpasu'r tri  Gwyddor sef Bioleg, Cemeg a Ffiseg. Yng Ngh.A.3 mae'r disgyblion yn astudio unedau penodol , ac yn cael ei cymell i ymchwilio, ble maent yn cynllunio, cario allan a gwerthuso'i arbrofion.  Yng Ngh.A.4 gall y disgyblion ddilyn Gwyddoniaeth Dwbl neu dewis y cwrs Triphlyg.

Yng Ngh.A.5 mae Bioleg, Cemeg a Ffiseg yn gyrsiau lefel A poblogaeth.

The Science department encompasses the three main disciplines of Biology, Chemistry and Physics. At KS3 pupils study specific units of work, and are encouraged to investigate, whereby they plan, carry our and evaluate their experiments. At KS4 pupils can either study  Double Science or choose the Triple science option. At KS5 Biology, Chemistry and Physics are popular A level subjects.

Iechyd a Gofal / Health and Social care

Mae amrywiaeth o fewn y cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol fydd yn galluogi disgyblion i ehangu eu gwybodaeth o ddatblygiad  drwy’r ystod oedran, o blentyndod hyd at henaint, ac o sut mae’r system iechyd a gofal yn gweithio.  Bydd y disgyblion hefyd yn codi ymwybyddiaeth o sut i fod yn iach, a sut i roi cymorth i bobl sydd yn dioddef o afiechydon penodol.  Mae cyfle yn ystod y ddwy flynedd i weithio ar y cyd gyda disgyblion eraill yn ogystal a gweithio yn annibynnol.  Byddwn yn rhoi gwybodaeth o’r cyfleon gyrfa fydd ar gael i’r disgyblion yn dilyn astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mae yna ystod eang o bosibiliadau. 

There is a variety within the Health and Social Care course that will enable pupils to expand their knowledge of development throughout the age range, from infancy to old age, and of how the health and social care system works. Pupils will also raise awareness of how to be healthy, and how to help people with specific illnesses.
There is an opportunity during the two years to work collaboratively with other pupils as well as to work independently.  We will provide information about the career opportunities that will be available to pupils following the study of Health and Social Care, and there are a wide range of possibilities  

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM