DYLUNIO A THECHNOLEG / TGCH / DESIGN & TECHNOLOGY / ICT

 Dylunio a Thechnoleg Design & Technology

Mae Dylunio a Thechnoleg yn  bwnc sy'n newid yn gyson ac yn datblygu bob blwyddyn fel neiwdiadau mewn deunyddiau, prosesau a pheiriannau sydd yn esblygu. Rydym yn hyrwyddo myfyrwyr i weithio'n ddiogel ac yn annibynnol i gynhyrchu atebion i broblemau dylunio wrth weithio trwy rannau o'r broses ddylunio. Mae Dylunio a Thechnoleg yn cwmpasu Deunyddiau Gwrthiannol a Graffeg Bwyd, Dylunio Cynnyrch ym Mlwyddyn 7-9 ac yna'n arwain at gyrsiau TGAU mewn Dylunio Cynnyrch, Bwyd a Maeth ac Adeiladwaith. Dilynir hyn gan Dylunio Cynnyrch UG a Safon Uwch.

Design & Technology is an ever-changing subject that develops every year as innovative and new materials, processes and machinery evolve.  We encourage students to work safely and independently to produce solutions to design problems, solved by working thoroughly through the different parts of the design process.  Design & Technology encompasses Food, Product Design Resistant Material & Graphics in Year 7-9 then leads onto GCSE courses in Product Design, Food and Nutrition and Construction. This is then followed by AS and A level Product Design. 

TGCh / ICT

Ein nod yn TGCh yw annog myfyrwyr i weithio trwy ystod o dasgau sy’n seiliedig ar TGCh i ddatrys problemau a deall technolegau newydd. Mae cyfleoedd gweithio gyda TGCh yn digwydd mewn pynciau eraill mewn ffurf drawsgwricwlaidd.  Ym Mlynyddoedd 7-9, mae cydnabod ystod o feddalwedd gwahanol yn cael ei ddefnyddio mewn amgylchedd diogel. Yn dilyn y sgiliau hyn, rydym yn cynnig TGAU a Lefel UG a Safon Uwch mewn TGCh.

Our goal in ICT is to encourage students to work through a range of ICT based tasks to solve problems and understand emerging technologies. There are opportunities work with ICT within other subjects on a cross-curricular basis.  At Years 7-9 recognising a range of different software is used is a safe and secure environment. Following from these skills we offer a GCSE and AS & A level in ICT.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM