top of page

Y FAGLORIAETH GYMREIG         THE WELSH BACCALAUREATE

BAC circle_edited.png

Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru, sydd yng nghalon y system gymwysterau newydd yng Cymru, yng Nghyfnod Allweddol 4, yw darparu cyfrwng i rai 14-16 oed atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd.

Bydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff eu gwerthfawrogi gan addysgwyr ôl-16 a darpar gyflogwyr.

Prif nod y cymhwyster yw galluogi'r dysgwyr i ddatblygu ac arddangos dealltwriaeth a hyfedredd mewn sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd: Cyfathrebu, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol. Mae'r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol ac i ddarparu cyfleoedd asesu ar draws sawl cyd-destun, trwy gyfrwng tair Her a Phroject Unigol.

The central focus of the Welsh Baccalaureate, which is at the heart of the new qualifications system in Wales, at Key Stage 4, is to provide a 14-16-medium tool to reinforce and build essential skills and employability.

The qualification will help learners prepare for the future by fostering skills, attributes and behaviors that will be appreciated by post-16 educators and potential employers. The main aim of the qualification is to enable learners to develop and demonstrate understanding and competence in essential skills and employability: Communication, Numeracy, Digital Literacy, Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation, Planning and Organizing and Personal Effectiveness. The emphasis is on inclusive and purposeful learning and to provide assessment opportunities across a number of contexts, through three Challenges and Individual Projects.

bottom of page