IEITHOEDD, LLYTHRENNEDD A CHYFATHREBU LANGUAGES, LITERACY AND COMMUNICATION

Cymraeg / Welsh

Pam fod Cymraeg yn bwysig?

 • Mae’r cwrs yn un sydd yn cynnwys ystod eang o bynciau, o Fyd Ysgol i’r Byd o’n Cwmpas gyda digon o gyfleoedd i ehangu ar eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

 • Ein nod yw ceisio sicrhau mwynhad o astudio’r pwnc a hybu ymwybyddiaeth fod y Gymraeg yn bwysig a pherthnasol, ei bod yn rhan naturiol o’n bywydau ni ac y dylid ei pharchu a’i defnyddio.

 • Mae dysgu mwy nag un iaith yn ei gwneud hi’n haws dysgu trydydd iaith!

 • Mae’r gallu i siarad mwy nag un iaith o fantais mawr i chi yn y gweithle! Mae cyflogwyr yn chwilio am weithwyr dwyieithog!

 • Cefnogi eisteddfodau, cystadlaethau llenyddol, y papur bro a radio’r ysgol . Cyfle i ddisgyblion i gystadlu mewn amrywiol gystadlaethau lleol a chenedlaethol.

Why is studying Welsh important?

 • The course is one that covers a wide range of topics, from School Life to The World Around us, with ample opportunities to expand on your speaking, listening, reading and writing skills in Welsh.

 • Our goal is to ensure enjoyment of the subject and to promote awareness that Welsh is important and relevant, a natural part of our lives and should be respected and used.

 • Learning more than one language makes it easier to learn a third language!

 • The ability to speak more than one language is of great benefit to you in the workplace! Employers are looking for bilingual workers!

 • We support eisteddfodau, literary competitions, the school newspaper and the school radio. Opportunities for pupils to compete in various local and national competitions.

Saesneg / English

Pam fod Saesneg yn bwysig?

 • Mae’r cwrs yn un sydd yn cynnwys ystod eang o bynciau, o Shakespeare i Fywyd Cyfoes gyda digon o gyfleoedd i ehangu ar eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn y Saesneg.

 • Ein nod yw ceisio sicrhau mwynhad o astudio’r pwnc er mwyn magu hyder wrth gyfathrebu o ddydd i ddydd yn ein cymdeithas ar lefel uchel.

 • Mae angen uwch sgiliau iaith er mwyn cyfathrebu drwy’r we, mewn llythyrau a llawer mwy.

Mae cyflogwyr yn chwilio am weithwyr sydd a Saesneg safonol ganddynt!

Why is studying English important?

 • The course is one that covers a wide range of topics from Shakespeare to Contemporary Life with ample opportunities to expand on your speaking, listening, reading and writing skills in English.

 • Our goal is to ensure enjoyment whilst studying the subject in order to build confidence in day-to-day communication in our society at a high level.

 • Language skills are needed in order to communicate through the web, in letters and much more.

Employers are looking for employees who have a good standard of English!

Ieithoedd Modern / Modern Languages

Pam fod Ieithoedd Tramor Modern yn bwysig?

 • Mae’r cwrs yn un sydd yn cynnwys ystod eang o bynciau, o siopa a bwyd i chwaraeon ac adloniant, gyda digon o gyfleoedd i ehangu ar eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn Ffrangeg.

 • Mae’r gallu i siarad ieithoedd ychwanegol yn gwneud i chi sefyll allan.

 • Gall dysgu iaith newydd gynyddu gallu eich ymennydd a gwella eich cof!

 • Mae dysgu iaith newydd yn gamp, a bydd gennych well opsiynnau ar gyfer y dyfodol.

 • Bydd cyfle i fynd ar deithiau i Ffrainc a phrofi bywyd (a bwyd!!!) Ffrengig, a chyfarfod a phobl newydd.

 • Yn ogystal a Ffrangeg o fl7 i fl11, rydym hefyd yn cynnig Sbaeneg ym ml10 ac 11.

Why is Modern Foreign Languages ​​important?

 • The course is one that includes a wide range of topics, from shopping and food to sports and entertainment, with ample opportunities to expand on your speaking, listening, reading and writing skills in French.

 • The ability to speak additional languages ​​makes you stand out.

 • Learning a new language can increase your brain's ability and improve your memory!

 • Learning a new language is fun, and you'll have better options for the future.

 • There will be an opportunity to take a trip to France and experience life (and food !!!) French, and meet new people.

 • As well as French from year 7 to year 11, we also offer Spanish in years 10 and 11.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM