top of page

Y DYNIAETHAU

20211116_101020_edited.jpg

Addysg Grefyddol

Mae Addysg Grefyddol yn ...

 • Annog dysgwyr i archwilio cwestiynau athronyddol, crefyddol, moesegol, ac ysbrydol sy’n ysgogi cwestiynu a dadl.

 • Cynnwys ymagwedd agored, gwrthrychol ac archwiliadol.

 • Gofyn cwestiynau sylfaenol am ystyr a phwrpas bywyd ac arwyddocâd ac effaith crefydd ar gymdeithas yn y ganrif hon.

 • Chwilio am ystyr I fywyd gan helpu disgyblion i wneud synnwyr ohonynt eu hunain ac o’r byd y meant yn byw ynddo.

 • Dysgu a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Gristnogaeth, ac o’r prif grefyddau eraill sydd i’w cael yn lleol a chenedlaethol.

 • Dysgu a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth credoau anghrefyddol feld yn eiddiaeth.

 • Datblygu parch, sensitifrwydd ac empathi gyda’r rhai sydd efo credoau a safbwyntiau gwahanol.

 • Rhoi’rcyfle I ddeall mwy am y byd, yr heriau crefyddol sy’n ei wynebu a’u lle yn y byd. 

 • Dysgu am destunau trwy ffilm, arteffactau ac ymweliadau.

 • Ffurfio a datblygu dadleuon.

20211018_104112.jpg

Daearyddiaeth

Mae Daearyddiaeth yn bwnc sydd yn meddu'r gallu a’r wybodaeth i edrych ar broblemau daearyddol yn wrthrychol a diduedd. Mae’n bwnc sy’n edrych ar elfennau’r ddaear a’u perthnasedd i fywyd pobl o bob safbwynt rhesymol, heb ffafrio un safbwynt yn fwy na’r llall.

 

Mae Daearyddiaeth yn galluogi i chi....

 • Wneud ymchwiliadau yn dilyn y dull ymchwiliol.

 • Ddysgu trwy waith maes.

 • Gasglu, dadansoddi a dehongli gwybodaeth.

 • Drafod gwybodaeth a gyflwynir

 • Ddatblygu sgiliau allweddol rhifedd, llythrennedd a TG o fewn ymchwiliad.

 • Ddefnyddio amrediad o sgiliau, yn cynnwys medrau meddwl.

20211116_100649_edited.jpg

Hanes

Rydym yn astudio Hanes er mwyn rhoi dealltwriaeth i bobl ifanc o'r byd y maent yn byw ynddi. Mae hyn yn cynnwys: -

 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am y gorffennol.  

 • Annog meddwl ymholi.  

 • Ymwybyddiaeth o gronoleg.  

 • Astudio a gwerthuso gwahanol fathau o ffynonellau er mwyn datblygu medrau meddwl beirniadol.

 • Datblygu dealltwriaeth o achos ac effaith digwyddiadau hanesyddol.  

 • Annog dehongli a sgiliau dadansoddi mewn safbwyntiau holi.  

 • Ffurfio barn yn seiliedig ar ffeithiau.

bottom of page