Y DYNIAETHAU / HUMANITIES

Addysg Grefyddol Relgious Education

Mae Addysg Grefyddol yn ...

 • Annog dysgwyr i archwilio cwestiynau athronyddol, crefyddol, moesegol, ac ysbrydol sy’n ysgogi cwestiynu a dadl.

 • Cynnwys ymagwedd agored, gwrthrychol ac archwiliadol.

 • Gofyn cwestiynau sylfaenol am ystyr a phwrpas bywyd ac arwyddocâd ac effaith crefydd ar gymdeithas yn y ganrif hon.

 • Chwilio am ystyr I fywyd gan helpu disgyblion i wneud synnwyr ohonynt eu hunain ac o’r byd y meant yn byw ynddo.

 • Dysgu a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Gristnogaeth, ac o’r prif grefyddau eraill sydd i’w cael yn lleol a chenedlaethol.

 • Dysgu a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth credoau anghrefyddol feld yn eiddiaeth.

 • Datblygu parch, sensitifrwydd ac empathi gyda’r rhai sydd efo credoau a safbwyntiau gwahanol.

 • Rhoi’rcyfle I ddeall mwy am y byd, yr heriau crefyddol sy’n ei wynebu a’u lle yn y byd. 

 • Dysgu am destunau trwy ffilm, arteffactau ac ymweliadau.

 • Ffurfio a datblygu dadleuon.

Religious Education...

 • Encourage learners to explore philosophical, religious, ethical, and spiritual questions that stimulate questioning and debate.

 • Include an open, objective and exploratory approach.

 • Ask basic questions about the meaning and purpose of life and the significance and impact of religion on society in this century.

 • Search for meaning to life helping pupils make sense of themselves and of the world in which they live.

 • Learn and develop knowledge and understanding of Christianity, and of the other major religions that are found locally and nationally.

 • Learn and develop the knowledge and understanding of non-religious beliefs.

 • Develop respect, sensitivity and empathy with those with different beliefs and perspectives.

 • Give the opportunity to understand more about the world, the religious challenges that face it and their place in the world.

 • Learn about topics through film, artifacts and visits. Formulate and develop arguments.

Daearyddiaeth Geography

Mae Daearyddiaeth yn bwnc sydd yn meddu'r gallu a’r wybodaeth i edrych ar broblemau daearyddol yn wrthrychol a diduedd. Mae’n bwnc sy’n edrych ar elfennau’r ddaear a’u perthnasedd i fywyd pobl o bob safbwynt rhesymol, heb ffafrio un safbwynt yn fwy na’r llall.


Mae Daearyddiaeth yn galluogi i chi....

 • Wneud ymchwiliadau yn dilyn y dull ymchwiliol.

 • Ddysgu trwy waith maes.

 • Gasglu, dadansoddi a dehongli gwybodaeth.

 • Drafod gwybodaeth a gyflwynir

 • Ddatblygu sgiliau allweddol rhifedd, llythrennedd a TG o fewn ymchwiliad.

 • Ddefnyddio amrediad o sgiliau, yn cynnwys medrau meddwl.

Geography is a subject that allows you to apply the ability and the knowledge to look at Geographical problems objectively as a neutral observer. The course looks at the elements of the earth and at their relevance to people’s lives from all reasonable standpoints, not favouring one standpoint over another.

 

Geography allows you to .....

 • Investigate and follow an investigative method.

 • Learn through fieldwork.

 • Collect, analyse and interpret information.

 • Discuss information  that’s presented

 • Develop key skills within numeracy, literacy and ICT

 • Use a range of skills including thinking skills

Hanes / History

Rydym yn astudio Hanes er mwyn rhoi dealltwriaeth i bobl ifanc o'r byd y maent yn byw ynddi. Mae hyn yn cynnwys: -

 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am y gorffennol.  

 • Annog meddwl ymholi.  

 • Ymwybyddiaeth o gronoleg.  

 • Astudio a gwerthuso gwahanol fathau o ffynonellau er mwyn datblygu medrau meddwl beirniadol.

 • Datblygu dealltwriaeth o achos ac effaith digwyddiadau hanesyddol.  

 • Annog dehongli a sgiliau dadansoddi mewn safbwyntiau holi.  

 • Ffurfio barn yn seiliedig ar ffeithiau.

We study History in order to provide young people with an understanding of the world in which they live.

This involves:-

 • Developing knowledge and understanding about the past.

 • Encouraging an inquiring mind.

 • Awareness of chronology.

 • Studying and evaluating different types of sources in order to develop critical thinking skills.

 • Developing an understanding of the cause and effect of historical events.

 • Encouraging interpretation and analytical skills in questioning viewpoints.

 • Forming opinions based on facts.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM