DATGANIAD GAD / PDG STATEMENT

Gwariant y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) 2017-18

Expenditure of the Pupil Deprivation Grant (GAD) 2017-18

Cyfanswm y grant eleni yw £77,050

The total grant this year is £ 77,050

Dyma fanylion bras gwariant y grant eleni:

Here are the approximate details of this year's grant expenditure:

  • Cyflogi athrawes iaith llawn amser er mwyn sicrhau ymyrraeth llythrennedd Cymraeg a Saesneg i ddisgyblion;                        Employing a full-time language teacher to ensure the intervention of Welsh and English literacy for pupils;

  • Cyflogi Anogwr Dysgu PYD llawn amser er mwyn sicrhau mynediad at anogaeth ddysgu safonol i ddisgyblion sydd yn wynebu anhawsterau yn yr ysgol a thu allan sydd yn cael effaith ar eu cynnydd;                                                                                Employing a full-time FSM Learning Coach to ensure access to standard learning incentives for pupils who face difficulties in the school and outside which have an impact on their progress;

  • Cyflogi Cynhelydd llawn amser er mwyn sicrhau cefnogaeth emosiynol a bugeiliol i ddisgyblion;                                      Employing a full-time Facilitator to ensure pupils' emotional and pastoral support;

  • Cyfraniad at gyflogaeth Uwch Arweinydd sydd yn cydgordio gwaith cefnogi disgyblion PYD.                                      Contribution to the employment of a Senior Leader who co-ordinates the support work of FSM pupils.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM