CYMORTH / SUPPORT

Clinig - Cefnogaeth Cymorth Cyntaf.

Clinic - First Aid Support.

Nyrs Ysgol - Yn bresennol i drafod anghenion meddygol. 

School Nurse - Present to discuss medical needs.

Adran Addysg Ychwanegol - Cymorth gydag ymdopi â bywyd ysgol ynghyd ag arweiniad emosiynol ac academaidd. Yn rhoi gofal arbennig i ddisgyblion yn dioddef o anableddau all fod yn rhwystro datblygiad personol.

Additional Education Department - Help with coping with school life as well as emotional and academic guidance. Provides special care for pupils suffering from disabilities that may obstruct personal development.

Cyswllt Heddlu/Ysgol - Ar gael yn wythnosol i drafod materion disgyblaeth a threfn. 

Police / School Liaison - Available weekly to discuss discipline and order matters.

Anogwyr Dysgu - Cymorth academaidd, emosiynol a galwedigaethol. Yn glust i wrando ac yn ddolen gyswllt rhwng disgybl, cartref ac ysgol.

Learning Coaches - Academic, emotional and vocational support. An ear to listen and a link between a pupil, home and school.

Swyddog Llês - Ar gael i gynorthwyo rhieni/gwarcheidwad i oresgyn rhwystrau sy`n deillio o salwch neu ddiffyg arall yn y cartref. Yn canolbwyntio ar bresenoldeb ond hefyd yn ddolen gyswllt bwysig gyda`r Awdurdod.

Wefare Officer - Available to help parents / guardian to overcome barriers arising from illness or other home issues. Focusing on attendance but also an important link with the Authority.

Cymorthyddion - Cymorth academaidd, cymdeithasol ac emosiynol.

Classroom Assistants - Academic, social and emotional support.

Dysgu Darllen - Cymorth byr dymor gyda `bydis` Bl 10 a 12 i hybu sgiliau darllen. Mae hefyd arbenigwyr profiadol yn rhoi sylw manylach i ddiffygion llythrennedd a rhifedd i ddisgyblion ar draws yr ysgol.

Dysgu Darllen - Short term support with Year 10 and 12 "buddies" to promote reading skills. Experienced specialists also give more detailed attention to shortcomings in literacy and numeracy for pupils across the school.

5x60 - Yn gofalu am gyfleoedd i ddisgyblion nad ydynt yn serenu mewn timau i fwynhau bwrlwm gemau a gweithgareddau allgyrsiol.

5x60 - Gives opportunities for pupils who are not part of a team to enjoy the intensity of games and extra-curricular activities.

Cwnselydd - Ar gael i gynnig cymorth arbenigol i ddigyblion yn dioddef o salwch meddwl. Mae`r Cwnselydd yn ddolen gyswllt rhwng yr ysgol a CAMHS ynghyd ag asiantaethau eraill.

Counselor - Available to offer special help for pupils suffering from mental illness. The Counselor is a link between school and CAMHS along with other agencies.

Gofalwyr Amser Cinio - Yn cynnig cymorth i ddisgyblion ar ierdydd yr ysgol ac ar y coridorau.

Lunchtime Supervisors - Offers support for pupils on school yards and on corridors.

Hafan Hybu - Ardal dawel i gael munud i feddwl neu baratoi ar gyfer dychwelyd i ddosbarth os wedi bod oddi yma am gyfnodau maith. Yn lle diogel i fwrw bol.

Hafan Hybu - A quiet area to have a minute to think or prepare for returning to class if they have been away for a long period. 

Ystafell Ymarfer - Ardal bwrpasol i berfformio gydag athrawon arbenigol. Cynhelir dosbarthiadau meistr yno ynghyd â chymorth gyda gwersi canu neu offerynol.

Practice Room - A dedicated area to perform with specialist teachers. There are master classes there along with help with singing or instrumental lessons

Ystafell Gyrfaoedd - Cymorth i drefnu addysg ôl 16 a lleoliadau profiad gwaith.

Careers Room - Help to organize post 16 education and work experience placements.

Y Brif Swyddfa - Cymorth i gysylltu gartref a chasglu gwybodaeth o ddydd i ddydd.

Main Office - Help to contact home and collect day-to-day information.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM