YSGOL SYR THOMAS JONES

  EIN HYSGOL

  OUR SCHOOL

Croeso i wefan Ysgol Syr Thomas Jones! Ein gobaith yw y byddwch yn gweld y wefan a'r wybodaeth yn ddefnyddiol i chi fel rhieni/gofalwyr a ffrindiau i'r ysgol. Mae ein gweledigaeth yn glir sef "Plentyn yn gyntaf bob amser" ac rydym wedi cytuno ar werthoedd cadarn iawn fel staff a chymuned ysgol i wireddu hyn. Drwy weithio fel Tim gyda pharch at eraill ac at ein gilydd, bod yn uchelgeisiol a dangos gostyngeiddrwydd, rydym yn llwyddo i feithrin pobl ifanc fydd yn ddinasyddion aeddfed a chyfrifol. Mae ein cenhadaeth i sicrhau hyn i bob plentyn yn ymestyn tu hwnt i ffiniau'r ysgol ac rydym yn derbyn hyn fel braint a chyfrifoldeb.

Welcome to Ysgol Syr Thomas Jones' website! We hope that parents/carers and friends of the school find the information and website useful. Our vision is clear, "Children come first, always" and the staff and school community have agreed values to achieve this. Through Teamwork, showing respect and self-respect, being ambitious and showing humility we succeed in nurturing young people who will be mature and responsible citizens. Our mission, which extends beyond the school gate, is to ensure this for all children and we accept this as a responsibility and a privilege.

Oriel / Gallery

Noson Agored

Open Evening

NEWYDDION / NEWS

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

Guidance to educational settings about COVID-19

                  Tim Gyrfa Cymru                   Careers Wales Delivery Team
gyrfa cymru logo.png

UWCH SWYDDOGION 6ed 

SENIOR 6th FORM PREFECTS

5 bob ochr / 5 a side
Genod bl 9 a 10 yr Ysgol yn 5ed yn cystadleuaeth 5 bob ochr yr Urdd – Ffion, Ella, Lucy, Elliw, Nia, Menna ag Elysha.
Yr 9 and 10 girls came 5th in the Urdd 5 a side competition.
Badminton
Bechgyn bl 8 yn 2il yn twrnament Badminton Mon – Sam, Mackenzie, Callum a Tomos. Riley bl10 yn cael seren y twrnament. Yr 8 boys came 2nd in the Mon tournament. Riley from Yr10 was awarded the star of the tournament.
Badminton
Genethod bl10 wedi dod yn 3ydd yn twrnament badminton Mon. Lydia, Ella, Nia, Catrin a Katie. Yr 10 girls came 3rd in the Mon badminton tournament.
Her STEM Challenge
Tyler Farrell yn enill £20 gyda'i dim o ddisgyblion o ysgolion eraill yn M-SPARK. Tyler Farrell won £20 with his team of pupils from other schools at M-SPARK.
5 bob ochr / 5 a side
Hogia bl 9 a 10 yr Ysgol yn curo cystadleuaeth 5 bob ochr yr Urdd, Caio, Cian, Ben, Tommy, Harri, Arden a Sion.
Caio, Cian, Ben, Tommy, Harri Arden and Sion winning the Urdd 5 a side competition.
Show More

LLWYDDIANT 2019 SUCCESS 

“Mae rhoi y plentyn yn gyntaf yn greiddiol i weledigaeth, gwaith ac ethos yr ysgol.”                                                                                                                             "Putting the child first is core to the school’s vision, work and ethos.”

“Nodwedd arbennig o ddisgyblion Ysgol Syr Thomas Jones yw eu hagweddau cadarnhaol tuag at fywyd ysgol a’u haddysg. Maent yn ddisgyblion diymhongar iawn, yn barchus a chwrtais ac yn ymroi at waith a bywyd yr ysgol yn dawel a gwylaidd.”

“An excellent feature of pupils at Ysgol Syr Thomas Jones is their positive attitudes towards school life and their education. They are respectful and courteous pupils, and commit themselves quietly and modestly to the life and work of the school.”

“Mae disgyblion yn ymddwyn yn ardderchog ac yn dangos parch at ei gilydd ac eraill.”

“Pupils’ behaviour is excellent and they show respect to each other and to others.”

“Mae Ysgol Syr Thomas Jones yn gymuned agos sydd yn cynnig cymorth ac arweiniad gofalgar i ddisgyblion wedi ei selio ar oddefgarwch a pharch.”

“Ysgol Syr Thomas Jones is a close community that offers caring support and guidance for pupils based on tolerance and respect.”

Estyn 2018

     UWCH SWYDDOGION                      6ed                       SENIOR 6th FORM PREFECTS

DYDDIADAU PWYSIG 2019/20

 

IMPORTANT DATES 

TIM RASIO

F24 YSTJ

 

RACING TEAM

“THE DIRECTION IN WHICH EDUCATION STARTS A MAN WILL DETERMINE HIS FUTURE IN LIFE.”

YMWELD A NI

Visitors are always welcome to our school. If there’s anything you’d like to know about our programs and curriculum, please get in touch.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

Her STEM Challenge

Tyler Farrell yn enill £20 gyda'i dim o ddisgyblion o ysgolion eraill yn M-SPARK. Tyler Farrell won £20 with his team of pupils from other schools at M-SPARK.