Noson Agored Rhithiol 2020

Noson Rieni Rhithiol

YSGOL SYR THOMAS JONES

Amserlen Dysgu Ar-lein

  EIN HYSGOL

Croeso i wefan Ysgol Syr Thomas Jones! Ein gobaith yw y byddwch yn gweld y wefan a'r wybodaeth yn ddefnyddiol i chi fel rhieni/gofalwyr a ffrindiau i'r ysgol. Mae ein gweledigaeth yn glir sef "Plentyn yn gyntaf bob amser" ac rydym wedi cytuno ar werthoedd cadarn iawn fel staff a chymuned ysgol i wireddu hyn. Drwy weithio fel Tim gyda pharch at eraill ac at ein gilydd, bod yn uchelgeisiol a dangos gostyngeiddrwydd, rydym yn llwyddo i feithrin pobl ifanc fydd yn ddinasyddion aeddfed a chyfrifol. Mae ein cenhadaeth i sicrhau hyn i bob plentyn yn ymestyn tu hwnt i ffiniau'r ysgol ac rydym yn derbyn hyn fel braint a chyfrifoldeb.

Oriel

NEWYDDION

Eisteddfod Rhithiol 2021

Barnardos logo.jpg

Gwasanaeth newydd y mae Barnardo’s wedi’u lansio yng Nghymru i gefnogi plant a theuluoedd sy’n cael trafferth ymdopi drwy’r pandemig presennol.

Logo cyngor.jpg

Gan fod ei'n ysgol yn mabwysiadu technolegau newydd fel Microsoft Teams, mae angen i ni gyd wneud ein rhan i gadw i fyny gyda'r
canllawiau a'r ddogfennaeth ddiweddaraf.

Dyma linc i wefan y cyngor yn dangos canllawiau i rieni.

DYSGU O BELL

IMG-20200616-WA0004.jpeg

LLYTHYR AIL AGOR MEDI 2020 

UWCH SWYDDOGION 6ed 

5 bob ochr / 5 a side
Genod bl 9 a 10 yr Ysgol yn 5ed yn cystadleuaeth 5 bob ochr yr Urdd – Ffion, Ella, Lucy, Elliw, Nia, Menna ag Elysha.
Yr 9 and 10 girls came 5th in the Urdd 5 a side competition.
Badminton
Bechgyn bl 8 yn 2il yn twrnament Badminton Mon – Sam, Mackenzie, Callum a Tomos. Riley bl10 yn cael seren y twrnament. Yr 8 boys came 2nd in the Mon tournament. Riley from Yr10 was awarded the star of the tournament.
Badminton
Genethod bl10 wedi dod yn 3ydd yn twrnament badminton Mon. Lydia, Ella, Nia, Catrin a Katie. Yr 10 girls came 3rd in the Mon badminton tournament.
Her STEM Challenge
Tyler Farrell yn enill £20 gyda'i dim o ddisgyblion o ysgolion eraill yn M-SPARK. Tyler Farrell won £20 with his team of pupils from other schools at M-SPARK.
5 bob ochr / 5 a side
Hogia bl 9 a 10 yr Ysgol yn curo cystadleuaeth 5 bob ochr yr Urdd, Caio, Cian, Ben, Tommy, Harri, Arden a Sion.
Caio, Cian, Ben, Tommy, Harri Arden and Sion winning the Urdd 5 a side competition.
Show More

“Mae rhoi y plentyn yn gyntaf yn greiddiol i weledigaeth, gwaith ac ethos yr ysgol.”                                                                                                                            

“Nodwedd arbennig o ddisgyblion Ysgol Syr Thomas Jones yw eu hagweddau cadarnhaol tuag at fywyd ysgol a’u haddysg. Maent yn ddisgyblion diymhongar iawn, yn barchus a chwrtais ac yn ymroi at waith a bywyd yr ysgol yn dawel a gwylaidd.”

“Mae disgyblion yn ymddwyn yn ardderchog ac yn dangos parch at ei gilydd ac eraill.”

“Mae Ysgol Syr Thomas Jones yn gymuned agos sydd yn cynnig cymorth ac arweiniad gofalgar i ddisgyblion wedi ei selio ar oddefgarwch a pharch.”

Estyn 2018

     UWCH SWYDDOGION                          6ed                     

DYDDIADAU PWYSIG 2019/20

TIM RASIO

F24 YSTJ

“ THE DIRECTION IN WHICH EDUCATION STARTS A MAN WILL DETERMINE HIS FUTURE IN LIFE.”

YMWELD A NI

Mae pob amser croeso i ymwelwyr yn ein hysgol ni. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei wybod am ein rhaglenni a cwricwlwm, cysylltwch a ni.

(01407) 830287

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

Her STEM Challenge

Tyler Farrell yn enill £20 gyda'i dim o ddisgyblion o ysgolion eraill yn M-SPARK. Tyler Farrell won £20 with his team of pupils from other schools at M-SPARK.