Noson Rhieni Rhithiol

YSGOL SYR THOMAS JONES

20210707_095319_edited_edited.jpg

  EIN HYSGOL

Croeso i wefan Ysgol Syr Thomas Jones! Ein gobaith yw y byddwch yn gweld y wefan a'r wybodaeth yn ddefnyddiol i chi fel rhieni/gofalwyr a ffrindiau i'r ysgol. Mae ein gweledigaeth yn glir sef "Plentyn yn gyntaf bob amser" ac rydym wedi cytuno ar werthoedd cadarn iawn fel staff a chymuned ysgol i wireddu hyn. Drwy weithio fel Tim gyda pharch at eraill ac at ein gilydd, bod yn uchelgeisiol a dangos gostyngeiddrwydd, rydym yn llwyddo i feithrin pobl ifanc fydd yn ddinasyddion aeddfed a chyfrifol. Mae ein cenhadaeth i sicrhau hyn i bob plentyn yn ymestyn tu hwnt i ffiniau'r ysgol ac rydym yn derbyn hyn fel braint a chyfrifoldeb.

Oriel

NEWYDDION

Ymuna!
Join!

logo urdd_edited.jpg
Logo_whitebg.png

Tystysgrif

llythyr llongyfarchiadau

"Ar ran Gyrfa Cymru, hoffwn gynnig fy llongyfarchiadau i chi a’ch cydweithwyr ar gyflawni’r Marc Gyrfa Cymru."

Eisteddfod Rhithiol 2021

Barnardos logo.jpg

Gwasanaeth newydd y mae Barnardo’s wedi’u lansio yng Nghymru i gefnogi plant a theuluoedd sy’n cael trafferth ymdopi drwy’r pandemig presennol.

Logo cyngor.jpg

Gan fod ei'n ysgol yn mabwysiadu technolegau newydd fel Microsoft Teams, mae angen i ni gyd wneud ein rhan i gadw i fyny gyda'r
canllawiau a'r ddogfennaeth ddiweddaraf.

Dyma linc i wefan y cyngor yn dangos canllawiau i rieni.

DYSGU O BELL

DSC04100.JPG

UWCH SWYDDOGION 6ed 

Gwybodaeth
5 bob ochr / 5 a side
5 bob ochr / 5 a side

Genod bl 9 a 10 yr Ysgol yn 5ed yn cystadleuaeth 5 bob ochr yr Urdd – Ffion, Ella, Lucy, Elliw, Nia, Menna ag Elysha. Yr 9 and 10 girls came 5th in the Urdd 5 a side competition.

press to zoom
Badminton
Badminton

Bechgyn bl 8 yn 2il yn twrnament Badminton Mon – Sam, Mackenzie, Callum a Tomos. Riley bl10 yn cael seren y twrnament. Yr 8 boys came 2nd in the Mon tournament. Riley from Yr10 was awarded the star of the tournament.

press to zoom
Badminton
Badminton

Genethod bl10 wedi dod yn 3ydd yn twrnament badminton Mon. Lydia, Ella, Nia, Catrin a Katie. Yr 10 girls came 3rd in the Mon badminton tournament.

press to zoom
Her STEM Challenge
Her STEM Challenge

Tyler Farrell yn enill £20 gyda'i dim o ddisgyblion o ysgolion eraill yn M-SPARK. Tyler Farrell won £20 with his team of pupils from other schools at M-SPARK.

press to zoom
5 bob ochr / 5 a side
5 bob ochr / 5 a side

Hogia bl 9 a 10 yr Ysgol yn curo cystadleuaeth 5 bob ochr yr Urdd, Caio, Cian, Ben, Tommy, Harri, Arden a Sion. Caio, Cian, Ben, Tommy, Harri Arden and Sion winning the Urdd 5 a side competition.

press to zoom

AROLYGIAD ESTYN

2018

logo-Estyn_edited.jpg

Adroddiad Cymraeg

English Report

“Mae rhoi y plentyn yn gyntaf yn greiddiol i weledigaeth, gwaith ac ethos yr ysgol.”                                                                                                                            

“Nodwedd arbennig o ddisgyblion Ysgol Syr Thomas Jones yw eu hagweddau cadarnhaol tuag at fywyd ysgol a’u haddysg. Maent yn ddisgyblion diymhongar iawn, yn barchus a chwrtais ac yn ymroi at waith a bywyd yr ysgol yn dawel a gwylaidd.”

“Mae disgyblion yn ymddwyn yn ardderchog ac yn dangos parch at ei gilydd ac eraill.”

“Mae Ysgol Syr Thomas Jones yn gymuned agos sydd yn cynnig cymorth ac arweiniad gofalgar i ddisgyblion wedi ei selio ar oddefgarwch a pharch.”

Estyn 2018

     UWCH SWYDDOGION                          6ed                     

Gwybodaeth
1-year-calender-clipart-20.jpg

DYDDIADAU PWYSIG 2019/20

Gwybodaeth

TIM RASIO

F24 YSTJ

“ THE DIRECTION IN WHICH EDUCATION STARTS A MAN WILL DETERMINE HIS FUTURE IN LIFE.”

DSC04106.JPG

YMWELD A NI

Mae pob amser croeso i ymwelwyr yn ein hysgol ni. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei wybod am ein rhaglenni a cwricwlwm, cysylltwch a ni.

Your details were sent successfully!