Llwyddianau

Bu i Owain Whitehead Bl 9 arddangos ei ddefaid Suffolk pûr yn Sioe Nefyn. Mae Owain newydd ddechrau ei ddiadell ei hun gan brynu stoc gan fridwyr enwog fel Sitlow a Rhaeadr.
Mae wedi llwyddo i gael sawl gwobr gyda`i ddiadell, dyma i chi restr hyd yma.
- Pencampwr Oen Myharan Fflint and Denbigh.
- Pencampwr Brid Eglwysbach.
- Pencampwriaeth grŵp o dri Sioe Nefyn.

Eleni mae`n anelu i arddangos am y trydydd flwyddyn yn olynol yn Sioe Môn, am y tro cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru ac hefyd gwerthu yn y pencadlys yn Carlisle.
Os am wella`ch diadell, cysylltwch ag Owain!

Mae Jessica Griffiths wedi cystadlu`n rheolaidd ar ei cheffyl Romeo mewn cystadleuaethau yn arwain tuag at Sioe Ceffyl y Flwyddyn yn Wembley . Mae`n brofiadol iawn, wedi llwyddo i gyraedd safon rhyngwladol. Bydd Jessica a Romeo yn cynrychioli Cymru Dan 25 yn y "Keyso Championships" yn Swydd Buckingham yn ystod Mis Mehefin 2015.

Dewiswyd gwaith Lois Williams Bl iw arddangos ymysg esiamplau o waith dylunwyr ifanc arloesol Prydain ym Mangor. Dewiswyd ei gwaith ymysg goreuon disgyblion CBAC ar draws Prydain.

Mae Rhion Owen Bl 8 yn rhedeg a hyfforddi cŵn defaid. Mae wedi cystadlu ac ennill sawl gwobr mewn treialon ar draws Gogledd Cymru. Fe'i gwelir ar Utube yn cystadlu gyda Juno. Mae Rhion wedi cynrychioli Cymru eleni. Dyma rai o'i lwyddiannau eraill.

- Ail yn treialon Sioe Frenhinol 2014
- Cyntaf yn treialon Machynlleth 2014
- Cyntaf yn Glynllifon – treialon Gwynedd 2015
- Pedwerydd yn Nhreialon Machynlleth, Canolbarth Cymru 2015
- Cyntaf yn Llanymstumdwy , Criccieth 2015

Mae Rhion bellach wedi cynrychioli Cymru  gan ymddangos ar y teledu droeon. Cymerodd ei le yn erbyn timau o Loegr, Iwerddon â`r Alban. Bu ei hanes yn trechu cyn bencampwr byd a sawl oedolyn profiadol mewn cystadleuaeth agored ar y newyddion ac yn y papurau newydd yn ddiweddar.  Ymddangosodd Rhion ddwywaith ar y rhaglen “Countryfile”. Er ei lwyddiant rhyngwladol haeddianol  mae`n parhau i gystadlu yn nhreialon Llanerchymedd, Bryngwran a mannau eraill ar draws Cymru. 

Yn y byd athletau mae enw Cari Hughes Bl 11 yn enwog iawn. Rhedwraig ifanc sydd wedi cynrychioli Cymru sawl tro mewn cystadleuthau trac, lôn a thraws gwlad. Mae`n ymarfer ar hyn o bryd ar gyfer cael ei chynnwys yn y tim fydd yn cystadlu`n Gemau Olympaidd 2018 a 2020.

Mae Iolo Hughes Bl 13 wedi rhedeg dros Gymru lawer gwaith. Er iddo fod yn ddisgybl ysgol mae`n aelod pwysig o`r tim dan ugain yn ennill sawl medel Aur am berfformiadau fu`n tori pob record flaenorol. Mae eisioes wedi cynrychioli Prydain Fawr ac yn ymarfer ar gyfer cael ei gynnwys yn y tim fydd yn cystadlu`n Gemau Olympaidd 2018 a 2020.

Jack Roberts Bl 10 - golgeidwad yn ymarfer gyda Everton.
Daniel Williams Bl 8 – golgeidwad yn ymarfer gyda Amlwch

Ymarfer gyda scwad Cymru. Chwarae i North Wales yn “Cwpan Cymru”.

 

imageSteffan Buckley Bl 9 – pel droed i Lerpwl o 2007 i 2009.
- Ymarfer gyda Everton 2009 - 2013.
- Chwarae i Wrecsam 2013/ 14/ 15.
- Wedi cael gwahoddiad i ymarfer gyda Tottenham Hotspur 2015.
- Wedi chwarae i `2001 squad` Cymru 2015,
- Chwarae i tim Cenedlaethol Cymru yn y` Cymru Cup` yn erbyn North, South a Central Wales Mai 2015


 

 

Llongyfarchiadau hefyd i enethod o`r ysgol fydd yn chwarae pel droed yn fuan yn Gemau`r Ynysoedd yn Jersey.
Catrin Williams Bl12 – peldroed Ynys Môn, 2015.
Anna Griffiths Bl 12 – peldroed Ynys Môn, 2015.

Lorna Price Bl 13 – Bu i Lorna fod yn ymarfer symudiadau Karate ers rhai blynydoedd bellach. Ystyrir hi`n un o`r goreuon yn y grefft yn ei hoedran, mae wedi cystadlu ar sawl level tros Gymru.

Sam Price o flwyddyn 10 yw`r bachgen cyntaf o Amlwch i gynrychioli Prydain Fawr mewn Judo. Mae wedi cystadlu ar lefel ryngwladol dair gwaith gan ennill dwy fedel aur.
- Welsh under 10 Bronze
- Pencampwr Agored Prydain Fawr yn Kettering - 3 medel aur.
- Gwahoddiad I fynd I ymarfer yn Iwerddon gyda tim Iwerddon yn ystod 2015.
- Ymarfer yn Tamworth gyda tim Judo Prydain Fawr a Chymru.2015
- Ennill Gwobr Gopar Amlwch am ei wasanaeth i Judo.

Ar hyn o bryd mae`n ymarfer i gynrychioli Cymru a Prydain Fawr yn ystod 2016/17.

Cari Hughes
Pencampwraig Prydain Fawr dan 17 2013.
Ymarfer gyda scwad Prydain Fawr 2014 / 15
Ail Ysgolion Prydani Fawr 2014
Wedi cael cynnig nawdd gan Brifysgol Louisianna, UD America i astudio a datblygu`i rhedeg dros gyfnod o 4 blynedd.

Iolo Hughes
Medal Aur Gemau`r Ynysoedd rhedeg 5000 medr 2013
Pencampwr Prydain Fawr dan 20 rhedeg mynydd 2014
Yn y tim ar gyfer Gemau`r Ynysoedd 2015
Paratoi tuag at Gemau`r Gymanwlad 2018
Wedi cael cynnig nawdd gan 5 Prifysgol yn UD America i ddatblgu`i redeg, yn cynnwys San Ffrancisco a Prifysgol Illinois.

Mae Sion Kelly Williams Bl 13 wedi cymeryd rhan mewn sawl Treiathlon. Yn ddiweddar bu iddo gystadlu yn “Sandman”, Ynys Môn. Mae`n anelu tuag at gynrychioli Prydain Fawr yn ystod 2017 drwy fod yn rhan o`r tim fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth y Byd yn Seland Newydd. Mae Sion hefyd yn feiciwr profiadol yn cynrychioli tim “Type 1” sy`n rasio i godi ymwybyddiaeth o Glefyd Siwgwr yn Seland Newydd yn ystod 2017.

Mae Sion Kelly Williams BL 13 yn Aelod o dim beicio “Energy Cycles” sydd yn gobeithio rasio yn Seland Newydd yn ystod 2017. Mae Sion hefyd yn aelod o dim “Type 1“ (codi ymwybyddiaeth o Glefyd Siwgwr) fydd yn rasio yn Seland Nwydd yn fuan.

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.