Gair gan y Pennaeth

imageCroeso i wefan Ysgol Syr Thomas Jones

“Gorau Athro Ymgais”

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn estyn croeso cynnes iawn i chi i wefan newydd Ysgol Syr Thomas Jones!

`Rydym yn ysgol gyfun naturiol ddwyieithog sydd yng nghalon cymuned ardal Amlwch a Gogledd Ddwyrain Môn. Ymfalchiwn ymhob un o’r 547 person ifanc, rhwng 11 a 18 oed, sydd yn chwarae rhan allweddol yng nghymuned yr ysgol ac yn cyfrannu at ein llwyddiannau. Mae yma gymdeithas glos iawn rhwng y bobl ifanc a’r staff a rhoddwn gryn bwyslais ar ddatblygu’r bartneriaeth yma er lles pawb. Gyda’ch cefnogaeth chi fel rhieni a chyfeillion i’r ysgol gallwn ddatblygu ymhellach yr ymdeimlad o deulu er mwyn sicrhau ein bod yn caniatau i bob unigolyn gael y cyfle i gyflawni eu dyheadau.

Ein Cenhadaeth

Darparu addysg o’r radd flaenaf i bob person ifanc er mwyn eu paratoi i fod yn ddysgwyr dwyieithog gydol oes.

Ein Gweledigaeth

Magu’r gallu a’r awydd ymhob dysgwr i gyflawni tu hwnt i’r disgwyl yn annibynol, boed hynny’n academaidd neu’n allgyrsiol, fel eu bod yn gymwys am oes.

Ein Gwerthoedd

Ysbrydoliaeth – ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr
Medrus – gweithredu’n effeithlon bob amser
Gofalus – creu awyrgylch gartrefol ddiogel i bawb
Ardderchog – cyflawni perfformiad uchel a chanlyniadau rhagorol
Iawnder – gwrando a thrin pawb yn gyfartal
Sylfaen – ymddwyn a gweithredu’n onest ac yn agored

 

R. Aaron Bayley
Pennaeth