Adrannau

Beth fyddai’n astudio?

Mae’r cwrs wedi ei gynllunio i
- Astudio addysg gorfforol mewn modd pwrpasol a phleserus
- Caniatau i ymgeiswyr ddewis gweithgareddau ymarferol sy’n cymryd i ystyriaeth cyrhaeddiadau blaenorol, diddordeb personol a lefelau unigol o gymhelliant
- Galluogi ymgeiswyr i godi eu hunan hyder, parch tuag atynt hwy eu hunain a thuag at eraill ymysg sgilliau eraill
- Datblygu tuag at ymrwymiad i fywyd bywiog a ffordd iachus o fyw hyd oes.


Rhai o’r elfennau theori:

Ffitrwydd Corfforol, Egwyddorion Ymarfer, Asesu Ffitrwydd, Ffactorau sydd yn effeithio ar Gymryd Rhan, Darpariaeth a Pherfformiad, Ymarfer Diogel, Effaith Ymarfer ar y Corff, Iechyd, Ffitrwydd ac Ymarfer, a Sgil ac elfennau Seicolegol o Chwaraeon.

 

Ydych chi eisiau dysgu am technoleg yn y byd chwaraeon? Be sydd yn cysylltu’r tri llun yma?

 

Sut mae’r cwrs yn cael ei ddysgu?

Byddwch yn cael tair gwers yr wythnos. Un wers theori a dwy wers ymarferol. Rhan amlaf bydd y gwaith theori yn cael ei ddysgu trwy’r gwaith ymarferol, ac yn cael ei atgyfnerthu yn yr ystafell ddosbarth.

Rydym hefyd yn rhoi cyfle i’r disgyblion gael cymhwyster ychwanegol, Tystysgrif Arweinydd Chwaraeon Iau – byddant yn dysgu sut i gynnal sesiwn ymarfer gyda disgyblion o’r ysgolion cynradd lleol. Mae cyflogwyr yn gweld gwerth mawr yn y sgilau trefnu, cyfathrebu, arweiniad a gweithio mewn tim sydd yn rhan o’r wobr hon.

 

Sut mae’r cwrs yn cael ei asesu?

Mae’r cwrs wedi ei rannu i fewn i ddau ran – Ymarferol (60%) a Phapur Ysgrifenedig (40%). Fydd rhaid i ymgeiswyr ddangos eu gallu mewn 4 gweithgaredd ymarferol. Bydd y disgybl a’r adran yn dewis y gweithgareddau sydd yn briodol i’r unigolyn. Fel rhan o hyn, mae’n bosib i rai ymgeiswyr gael eu hasesu wrth gynnal sesiwn ymarfer neu ddyfarnu gêm.Un papur ysgrifenedig sydd, gyda chwestiynau ateb aml ddewis a chwestiynau mwy heriol.

 

Sgiliau a Chyfleoedd yn y Byd Gwaith.

Trefnu, Prydlondeb, Cynllunio, Hunan-hyder, Hunan-barch, Amseru, Datrys-Problemau, Diogelwch, Gosod Targedau, Sgiliau Dadansoddi.

Ffisiotherapydd, Meddyg, Seicolegydd, Cyfreithiwr, Biomegwr, Fferyllydd, Nyrs, Dietygydd, Biotechnolegydd, Ceiropractydd, Therapydd Galwedigaethol, Cyfrifydd, rheolydd, Gwasanaeth Arfog, Athro, Gweithiwr Cyfreithiol, Coreograffydd, Cynorthwydd Gofal Plant.

 

Beth yw Nodau Yr Adran Addysg Gorfforol yn Ysgol Syr Thomas Jones

- Datblygu sgiliau corfforol.
- Hybu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd wrth ymarfer.
- Cadw diddordeb a mwynhâd y disgyblion mewn Addysg Gorfforol a hybu iechyd a ffitrwydd ar gyfer y presennol a’r dyfodol.
- Helpu disgyblion i ddeall ac ymarfer diogelwch a sylweddoli ei bwysigrwydd o fewn y pwnc Addysg Gorfforol.
- Pwysleisio bod cymryd rhan yn holl bwysig, beth bynnag yw gallu’r disgybl.
- Hybu disgyblion i gymryd rhan mewn ffitrwydd a chwaraeon wedi iddynt adael yr ysgol.

 

Byddwch yn cael cyfle i wneud gwersi yn y 4 maes gwahanol yma;

Cystadleuol
Pel Droed
Pelrwyd
Rygbi
Rownderi
Criced
Hoci
Badminton
Pel-fasged
Athletau

Creadigol
Gymnasteg

Awyr Agored a Anturiaeth
Nofio

Iechyd, Ffitrwydd a Lles
Traws-gwlad
Cylched
Adfer / Interval
Fartlek

 

Cyfleuoedd yn y Pwnc

Mae’r adran yn trefnu teithiau i Fanceinion i grwpiau TGAU, ir velodrome, ag hefyd yn trefnu taith sgio yn achlysurol. Hefyd mae gan yr adran digon o gyfleuoedd i gynrychioli’r ysgol mewn gemau a chystadleuthau.

Yn rhan or adran hefyd mae ganddom glybiau 5x60 sydd yn ychwanegu tuag at gyfleuoedd i gwneud gweithgaredd corfforol yn ystod amser cinio.


imageGwybodaeth am y Pwnc

Pam mae Addysg Grefyddol yn bwysig?
- Mae Addysg Grefyddol yn yr unfed ganrif ar hugain yn annog y dysgwyr i archwilio cwestiynau athronyddol, crefyddol, moesegol, ac ysbrydol sy’n ysgogi cwestiynu a dadl.
- Mae AG yn cynnwys ymagwedd agored, gwrthrychol ac archwiliadol.
- Caiff y dysgwyr eu herio i ofyn cwestiynau sylfaenol am ystyr a phwrpas bywyd ac arwyddocâd ac effaith crefydd ar gymdeithas yr unfed ganrif ar hugain.
- Mae’n gysylltiedig â chwilio am ystyr i fywyd gan helpu disgyblion i wneud synnwyr ohonynt eu hunain ac o’r byd y maent yn byw ynddo.
- Dysgu a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Gristnogaeth, ac o’r prif grefyddau eraill sydd i’w cael yn lleol a chenedlaethol.
- Datblygu parch, sensitifrwydd ac empathi gyda’r rhai sy’n arddel gwahanol gredoau.


Syniadau Gyrfa!

Os ydych eisiau gweithio gyda phobl, mewn gwaith gofal, dysgu, meddygaeth, gwaith cymdeithasol,newyddiaduraeth,cyhoeddi,yr heddlu, gyda phlant, iechyd, arlwyo, hamdden a thwristiaeth, gweithio mewn gwlad dramor neu mewn lleoliad gosmopolitaidd, yna rhydd Add.Gref ddigon i chwi feddwl amdano yn ogystal â doniau gwerthfawr.

Newyddiadurwr: “Mae AG wedi ehangu fy nealltwriaeth o’r byd ac o bobl. Yn y swydd yma, rwyf yn cyfarfod pobl o bob cwr o’r byd.”

Meddyg: “Pan yn gweithio mewn ysbyty, rydym yn dod ar draws pobl o gefndiroedd gwahanol. Mae astudio AG wedi fy mharatoi ar gyfer delio gyda gwahanol bobl.”

Yr Heddlu: “Mae AG wedi fy helpu i ddelio gyda’r cyhoedd, gan ymddwyn yn barchus oherwydd fy nealltwriaeth am werthoedd a chredoau eraill.”


imageAthrawon yr Adran

Pennaeth yr Adran - Mrs Mefys Jones-Edwards. Dysgu CA 3,4,5.
Mrs Angharad Lloyd-Derham. Dysgu CA


Cyfleoedd yn y Pwnc          

Taith i’r Synagog yn Lerpwl; Canolfan Fwdhaidd ym Manceinion; Taith i Wlad Pŵyl; Adroddiad papur newydd Auschwitz - cliciwch yma


Fframwaith Addysg Grefyddol CA3, TGAU, Safon A

CA3 1 wers Bl 7 a 9; 2 wers Bl 8 gyda - Mrs Mefys Jones- Edwards; Mrs Angharad Lloyd-Derham


Blwyddyn 7 - ‘Perthyn i Grefydd’

Tymor y Nadolig

Pam astudio Crefydd?
Sut mae’r pwnc wedi newid?
Crefyddau’r Byd;
Cymuned y Sîc.

Tymor y Pasg
Awdurdod:
Pwy laddodd yr Offeiriad?
Yr Eglwys.

Tymor yr Haf
Cyfrifoldeb:
Beth maen ei olygu i fod yn ddynol?


Blwyddyn 8 - ‘Credoau a chyfrifoldeb i’r grefydd’

Tymor y Nadolig
Cwestiynau dyrys bywyd;
Hanesion y creu;
Yr Amgylchfyd – Cristnogaeth a Hundwaeth.

Tymor y Pasg
Iddewiaeth
Credoau a ffordd o fyw.

Tymor yr Haf
Myfyrdod;
Hindwaeth: Hyrwyddo pwysigrwydd tawelwch; effaith myfyrdod ar gredinwyr; gwrthrychau i helpu rhai credinwyr i fyfyrio.


Blwyddyn 9 - ‘Crefydd yn yr Ugeinfed Ganrif’

Tymor y Nadolig
Crefydd yn yr 21 Ganrif – gwneud penderfyniadau, moesoldeb;
Rhagfarn a hiliaeth; Martin Luther King a dysgeidiaeth Iesu Grist.

Tymor y Pasg
Dioddefaint – Iddewiaeth;
Yr Holocaust; Anne Frank / Corrie Ten Boom.

Tymor yr Haf
Cariad, maddeuant; Y ddysgeidiaeth Gristnogol; Elusen ; Unigolion sydd wedi dangos cariad Cristnogol.


CA4 TGAU

3 gwers yr wythnos gyda Mrs Mefys Jones-Edwards neu Mrs Angharad Lloyd-Derham (T.G.A.U – Manyleb B. Astudir dau gwrs CBAC dros 2 flynedd.
Bl 10 Opsiwn A Crefydd a Materion bywyd- Perthynas, A yw’n Deg? Chwilio am Ystyr, Ein Byd. (Arholiad 1).
Bl 11 Crefydd a’r Profaid dynol - Crefydd a Gwrthdaro, Crefydd a Meddygaeth, Mynegiant Crefyddol, Crefydd a’r Wladwriaeth. (Arholiad 2).


CA5

Astudiaethau Crefyddol – UG/A2
Astudir 2 fodiwl UG Bl 12; Bwdhaeth yng ngofal MJE; Iddewiaeth yng ngofal ALD
Astudir 2 fodiwl A2 – Bl 13 Bwdhaeth yng ngofal MJE ac ALD; Cwrs Synoptig yng Ngofal MJE.


Cyflwyno`r Anogwyr Dysgu

Mrs Linda Rowlands
Mrs Angharad Williams

 

Mae`r Anogwr Dysgu`n gweithio ochr yn ochr ag athrawon, tiwtoriaid a staff ategol i sicrhau fod disgyblion yn cymryd mantais llawn o gyfleoedd sydd ar gael iddynt. Maen`t ar gael i drafod gyrfaoedd, i helpu gyda rheoli amser ac i ymweld a lleoliadau profiad gwaith.

- yn rhan o dîm cynhwysiad…
- Yn atebol i Ddirprwy Cynhwysiad
- Yn gweithio`n agos gyda Cydlynydd Cynhwysiad
- Yn gweithio gyda Bl 9 -13.
- Yn helpu gyda`r Fagaloriaeth Gymreig
- Yn gweithio`n agos gyda Asiantaethau allanol megis Gyrfa Cymru.
- Yn bod yn rhan o ymweliadau addysgol BL 12 ac 13.


Rôl yr Anogwr Dysgu

- Creu llwybrau dysgu unigol.
- Darganfod arddull dysgu unigolion.
- Adnabod a dileu yr hyn all arafu dysgu.
- Cydweithio ag unigolion i wneud penderfyniadau a dewisiadau.
- Rhoi cymorth i ddisgyblion i osod targedau realistic.
- Cefnogi disgyblion wrth iddynt baratoi ar gyfer addysg bellach ac uwch, ac ar gyfer byd gwaith.
- Bod yn glust i wrando a rhoi cynhaliaeth.


Beth mae Anogwr yn wneud o ddydd i ddydd?

- Gweithio`n rheolaidd o ystafell bwrpasol yn cyfweld disgyblion.
- Cynnig syniadau a threfniadau arbennig ar gyfer llwybrau dysgu unigol, trafod gyda athrawon pwnc a Pennaeth Adran e.e. Newid dosbarth/set, dileu pynciau trafferthus a.y.y.b.
- Adolygu unrhyw drefniant newydd drwy gyfweld disgybl a thrafod gyda athro. Rhaeadru gwybodaeth drwy hysbysu Pennaeth Blwyddyn / Athrawon o newidiadau ym mywyd disgyblion all gael effaith ar eu haddysg.
- Cyfweld disgyblion all alw`n ddi-rybydd i chwilio am glust i wrando .
- Cadw trefn ar waith papur; darganfod ac argraffu gwybodaeth o`r Wê neu o safle Gyrfa Cymru.
- Bod yn gefn mewn sefyllfaoedd anodd. Cymeryd gwres o sefyllfaoedd tanllyd.
- Casglu gwbodaeth perthnasol am unigolion drwy ddefnyddio system Simms neu drafod gyda athrawon unigol.


Dewis Pynciau

Dyma fan cychwyn llwybr dysgu unigol. Mae `r Anogwyr yn gweithio law yn llaw gyda`r Swyddog gyrfaoedd i drafod materion pynciol perthnasol i ddewisiadau disgyblion. Bydd yr Anogwyr yn trafod dewisiadau `r unigolion gyda`r disgyblion gan gynghori ynghylch gyrfaoedd tebygol ynghyd a dewisiadau eraill.

Mae`r Anogwyr yn mynychu nosweithiau rhieni ac ar gael yn ystod y dydd i drafod gyda rhieni sydd angen cyngor ynghylch addasrwydd dewis pynciau penodol ar gyfer cyrsiau arholiad CA4 a 5.


TRACIO

creu dolen gyswllt - cliciwch yma

TRACIO – Blwyddyn 9
Cyfwelir disgyblion bob chwech wythnos - o fis Medi hyd ddiwedd y flwyddyn.
Mae anogaeth academaidd ac emosiynol ar gael.


TRACIO – Blwyddyn 10
Bwriedir cyfweld pawb oleiaf dair gwaith mewn blwyddyn. Cymerir tair wythnos i fis i wneud hyn.
Mae`r Anogwyr yn cyfweld disgyblion cyn dewis pynciau.


TRACIO – Blwyddyn 11
Disgyblion wedi`i cyfeirio drwy`r flwyddyn – Anogwyr yn cyfweld bob 6 wythnos.
Pob disgybl wedi`i cyfweld cyn ffug arholiadau Tachwedd
Disgyblion angen anogaeth academaidd yn dilyn canlyniadau arholiad siomedig yn cael eu cyfweld yn wythnosol neu yn ôl yr angen.
Eraill yn hunan gyfeirio oherwydd problemau emosiwn a pherthnasu, diffyg cynhaliaeth gartref neu salwch meddwl.


Creuir cofnod ysgrifenedig o`r apwyntiadau sydd yn gyfrinachol ond ar gael i Bennaeth Blwyddyn a Dirprwyon.


TRACIO – Blwyddyn 12 / 13
- Mae disgybl Bl 12 ac 13 wedi bod gyda`r Anogwr ers Blwyddyn 9.
- Mae ystod gallu eang gan y disgyblion yn hyrwyddo llawer o waith ymchwil i bynciau gwahanol ac i yrfaoedd penodol.


Cyfrifoldeb yr Anogwr Dysgu

Gwneud y pontio rhwng Bl 11 a Bl 12 yn haws.
Cadw ffocws ym mlwyddyn 12 ac 13.
Trosglwyddo gwybodaeth I fyfyrwyr am Asiantaethau allanol all fod o gymorth iddynt mewn adegau anodd.
Hybu gwell defnydd o amser lle bo angen.

Gwneir hyn drwy
Tracio pawb yn rheolaidd yn ystod yflwyddyn academaidd.
Cynnal cyfarfodydd cyson gyda`r myfyrwyr i drafod perfformiad.
Cefnogi gwaith y BAC . Cefnogi Gyrfaoedd. Cysgodi Pennaeth Blwyddyn 12/13 gan weithio`n agos i gwbwlhau lleoliadau Coleg.


Blwyddyn 9 hyd at 13

- Mae`r disgyblion yn gallu defnyddio sefyllfa “drop in “ amser egwyl / cinio neu unrhyw amser arall os oes problem iw datrys.
- Rôl yr Anogwr yw paratoi`r disgybl ar gyfer arholiadau ac i ymestyn hyd at eu llawn botensial.

 

Pe byddech yn poeni am unrhyw agwedd o ddatblygiad eich plentyn, mae`n bosib y gall yr Anogwyr Dysgu fod o gymorth.
Cysylltwch a hwy`n y ffordd arferol drwy Swyddfa`r Ysgol.


Dogfen Cyflwyno`r Anogwyr Dysgu - cliciwch yma

imageWJEC Catering GCSE

Catering

The focus area raises awareness of Health, safety and hygiene. Students will analyse, create, cook and evaluate a range of foods and meals. Food preparation, cooking and presentation as well as nutrition and planning are focused on.


What next?

After completion of this course in year 11 you could go on to do a diploma in Catering and Hospitality, a degree in Catering and Restaurant Management or even Tourism & Hospitality Management.

You could work in the following areas:
- Chef — assistant or head chef
- Waiter/ess
- Hotel manager
- EHO (environmental health officer)


What will I learn?

- The industry – food and drink
- Job roles, employment opportunities and relevant training
- Health, safety and hygiene
- Food preparation, cooking and presentation
- Nutrition and menu planning
- Costing and portion control
- Specialist equipment
- Communication and record keeping
- Environmental considerations.


imageWhat will I need?

Students will be expected to wear the appropriate whites during practical sessions to maintain a high standard of personal hygiene. Some personal equipment will be required for some tasks. Ingredients for the individual tasks.


The course is divided into two parts: Course Work and Examination

Unit 1: Examination
1 ¼ Hour examination, taken at the end of Y10 or/and Y11. Unlike other subjects, the exam is not split into tiers (higher and foundation).

Unit 2: Coursework
45 hours split into 2 main catering tasks, to prove the skills of both preparing and serving food.


How shall I be assessed?

WJEC Catering award a GCSE A* - G. The majority of the work is coursework in the form of controlled assessments with 1 exam worth 40% of the overall grade.


What is the follow-on to this course?

After completion of this course in year 11 you could go on to do a diploma in Catering and Hospitality, a degree in Catering and Restaurant Management or even Tourism & Hospitality Management


imageCareer Ideas

Examples of careers would include:
Chef — assistant or head chef, Waiter/ess, Hotel manager, EHO (environmental health officer)...


Staff

Ms Ceren Mutembo Jones


Links

www.wjec.co.uk

Gwybodaeth

WJEC GCSE in Business Studies - “What’s it all about”
You are working towards 1 x GCSE in Business Studies - The Examining Board is WJEC –
The course is 75% Exam / 25% Coursework


Asesu (Wedi egluro)

You study 7 Units of work (see below). Following the completion of each Unit you sit an END OF UNIT TEST. The test highlights your knowledge, Strength and Weaknesses. Your performance in each test will be recorded by your teacher and you. Your performance will help us all to build a picture of how you are progressing and track your performance.
Just before the Christmas break in year 11 you sit (in the hall) a FULL GCSE Exam paper (MOCK exam) – This paper further highlights your progress (your Grade does NOT count towards your final GCSE Grade BUT is VERY important!!). In Year 11, following the Christmas holiday you sit the WJEC CONTROLLED ASSESSMENT (6 weeks to PLAN / 3hr Exam) – this counts towards 25% of your final GCSE Grade. The other 75% of your GCSE grade comes from the FINAL EXAM that you sit in the hall at the end of Year 11, usually in the month of May.
THE FOLLOWING ARE THE KEY AREAS THAT YOU WILL STUDY / LEARN ABOUT…….”IN SIMPLE TERMS”….
UNIT 5.1 - THE BUSINESS ENVIRONMENT
UNIT 5.2 - THE EXTERNAL FACTORS
UNIT 5.3 - BUSINESS STRUCTURE AND ORGANISATION
UNIT 5.4 - PEOPLE IN ORGANISATION
UNIT 5.5 - PRODUCTION
UNIT 5.6 - MARKETING
UNIT 5.7 - BUSINESS FINANCE AND CONTROL


Staff

Mr Mark Williams


Beth mae'r adran yn neud yn ychwanegol

Gwybodaeth yma yn fuan...


Beth wnaf i ddysgu?

This course aims to provide students with an insight into the following areas of study:-
The Business Framework
Business and their Customers
Producing Goods and Services
Human Resource Planning
The External Environment
Business Finance and Control


Linciau Defnyddiol

www.bbc.co.uk/business
www.bankofengland.co.uk
www.learndirect-business.com
www.tutor2u.net
www.thetimes100.co.uk
www.bbc.co.uk/education
www.businessstudiesonline.co.uk
www.data.gov.uk
www.bized.co.uk
www.ftse.com
www.infocheese.com
www.pfeg.org
www.tradingstandards.gov.uk/advice/index.cfm

Athrawon

Pennaeth adran- Mrs Mandy Roberts
Dysgu CA3,4 a 5 - Mr I Williams
Dysgu BTEC, CA3,4 a 5


Gwybodaeth am y pwnc

Pam mae Celf yn bwysig
- Mae’r cwrs yn ymarferol yn bennaf, gyda llu o gyfleoedd i gael profiadau ysgogol a chreadigol mewn gweithgareddau sy’n ymwneud a Chelf a Dylunio.
- Mynegi barn feirniadol am gelf.
- Datblygu syniadau ar gyfer gwaith, gan ymchwilio I ffynonellau gwybodeth gweledol a ffynon-ellau eraillellau eraill
- Datblygu dychymyg a meddwl beirniadol a myfyriol.
- Profiad o weithio ag arediad eang o gyfryngau.
- Gallu i arloesi, ac i addasu ac i weithio’n annibynnol.


Syniadau GyrfaSyniadau Gyrfa

Pensaer / Athro / Cynllunydd / Tynnwr Llyniau / Cynllunydd gemau / Dyn camera / Dylunydd Graffeg/ Dylunydd Set/ Dylunydd Ffasiwn.


Gweithdai a Ymweliadau

I weld y lluniau - cliciwch yma


CA3

BL.7
Uned 1 - Llinell a lliw
Uned 2 - Swrealaeth

BL.8
Uned 1 - Celf Bop
Uned 2 - Catrin Williams (bywyd llonydd)

BL.9
Uned 1 - Ann Catrin Evans (gwaith 3d)
Uned 2 - Tirluniau


CA4 - TGAU

3 gwers yr wythnos gyda Mrs Mandy Roberts
Bl.10 - tymor 1 cyflwyno sgiliau a thechnegau amrywiol, tymor 2 a 3 parhau ar drylwyr personol i greu portfolio o waith.
Bl.11 cwblhau gwaith portfolio, tymor 2 arholiad allanol.


CA5 AS/LEFEL A

5 gwers yr wythnos gyda Mrs Mandy Roberts a Mr Islwyn Williams5 Williams
Bl.12 – gwaith cwrs yn unig yn creu portfolio o waith sy’n deillio a thema personol
Bl.13 – 2 uned, portffolio o waith a arholiad allanol.


CA3

I weld y lluniau - cliciwch yma

 

Cystadleuthau

I weld y lluniau - cliciwch yma

 

TGAU Celf a Dylunio

Lluniau yma yn fuan...

 

TGAU Tecstiliau

I weld y lluniau - cliciwch yma

 

TGAU Ffotograffiaeth

I weld y lluniau - cliciwch yma

 

Lefel AS/A

I weld y lluniau - cliciwch yma


Gwybodaeth am y Pwnc

Pam mae Cerddoriaeth yn bwysig?
Mae cerddoriaeth yn ran naturiol o’n bywydau bob dydd. Mae pawb yn gwrando a gwerthfawrogi cerddoriaeth mewn amryw o ffyrdd a ffynhonellau. Mae cerddoriaeth yn bwysig gan iddo ein galluogi i feithrin amryw o sgiliau hanfodol bywyd fel;
- Hunan hyder – drwy berfformio yn unigol neu mewn grŵp a mynegi barn yn gadarnahol.
- Cydweithio a chyfathrebu – wrth baratoi at berfformiad, gwrando a thrafod neu gyfansoddi. Dod a phawb ynghŷd.
- Creadigol – cael rhyddid i arbrofi a chreu gwaith gwreiddiol wrth fynegi eich hunan.
- Hunan ddisgyblaeth – paratoi ac ymarfer o fewn cyfyngiad amser gan addasu a chywiro.
- Ymarferol – pwyslais ar ‘wneud’ yn hytrach na ‘gwylio’ yn y gwersi.
- Meithrin a datblygu sgiliau yma sy’n ddefnyddiol mewn pynciau eraill ee. llythrennedd.
- Cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hunan – datrys problemau a chywiro wrth fynd ymlaen.
Gall bawb gymryd rhan a mwynhau cerddoriaeth boed yn arbennigo mewn offeryn neu beidio!


Syniadau Gyrfa?

Gall astudio cerddoriaeth gynnig opsiynau am yrfaoedd sy’n ymwneud â’r celfyddydau a thu hwnt megis, gwaith cynhyrchu, cyhoeddi neu olygu i deledu neu radio, perfformio neu gyfansoddi yn broffesiynol, bod yn athro/athrawes, therapy cerdd, gweithio gyda technoleg ee. stiwdio recordio ayyb. Gall eich sgiliau cerddorol hefyd eich helpu mewn gyrfaoedd y tu allan i fŷd y cyfryngau yn ogystal.“Music affords a kind of pleasure that human beings cannot do without”


Athrawon yr Adran

Pennaeth yr Adran - Mrs Eleri Foulkes
Athrawes CA3 a 4


Cyfleoedd yn y Pwnc

Profiadau o berfformio ar lwyfan yr ysgol mewn sioeau, cyngerddau ac eisteddfodau waeth beth yw eich diddordeb a gallu.


Fframwaith Cerddoriaeth CA3

Bl 7

Uned 1 - Dydd a Nôs - Yr Elfennau Cerddorol - Traw, Gwead, Ansawdd a Deinameg

Uned 2 - Rhythym a Churiad - Astudio Rhythym - Rhythym, Strwythur a Ffurf

Uned 3 - Ffurf a Strwythur - Strwythura Cerddorol - Traw, Gwead, Harmoni ac alaw, Srwythur a Ffurf

Uned 4 - Y Gerddorfa - Astudio Ansawdd - Traw, Gwead, Ansawdd Deinameg, Alaw a Harmoni

Uned 5 - Graddfeydd - Astudio Graddfeydd - Traw, Cyfyngau, Argraffiadaeth, Arddull


Bl 8

Uned 1 - Cerddoriaeth Affrica - Astudio Polirhythmau - Rhythym, Ansawdd a Deinameg

Uned 2 - Reggae - Arddull a Thrawsacennu - Rhythym, Traw, Gwead, Alaw a Harmoni

Uned 3 - Amrywiadau - Datblygu Syniadau Cyfansoddi - Gwead, Ansawdd, Deinameg, Alaw, Harmoni, Ffurf a Strwythur

Uned 4 - Jazz - Sgiliau Byrfyfyriol - Traw, Alaw , Harmoni, Ffurf a Strwythur

Uned 5 - Y Gofod - Astudiaeth o Synnau - Gwead, Ansawdd a Deinameg

 

Bl 9

Uned 1 - Y Sioe Gerdd - Astudiaeth o Sioeau a chaneuon o’r llwyfan - Traw, Alaw a Harmoni, Ffurf a Strwythur

Uned 2 - Cerddoriaeth Ffilm - Cerddoriaeth a’r Cyfryngau - Alaw a Harmoni, Ansawdd a Deinameg, Ffurf a Strwythur

Uned 3 - Rock ‘n’ Roll - Astudio Cordiau a Llinell Fâs - Traw, Gwead, Alaw a Harmoni

Uned 4 - Minimaliaeth - Archwilio motifau, polirhythmau ac ailadrodd - Rhythym, Traw, Gwead, Strwythur a Ffurf

Uned 5 - Y Ffanffer - Cerddoriaeth Achlysurol - Rhythym, Traw, Ffurf a Strwythur, Harmoni ac Arddull

image

WJEC Construction and Built Environment - Level 2 Awards

Build the world around you
Construction is the creation of the built environment. It covers all stages of the construction process, including creating the initial ideas and designs, building the structure and ensuring that everything continues to work smoothly after it is complete. The variety of skills required by the modern construction industry means there is a wide range of career opportunities available.
You could work in the following areas:
- Infrastructure – roads and rail
- Public and private housing
- Public non-housing - schools
- Industrial
- Commercial – offices and retail
- Repair and maintenance

There are over 150 occupations available to start a career in construction.


How shall I learn?

Courses: Students will follow two courses:
1. Designing the Built Environment
2. Constructing the Built Environment

Each course will have 3 units:

Designing the Built environment
Unit 1 - click here

Unit 2 - click here

Unit 3 - click here

Constructing the Built Environment
Unit 1 - click here

Unit 2 - click here

Unit 3 - click here


Specialist work experience and site visits will be organised that will directly link the more theoretical aspects of the course completed in school.


How shall I be assessed?

WJEC Construction and Built Environment level 2 Award is equivalent to two passes at GCSE A* - C.
Majority of the work is coursework in the form of controlled assessments with 1 online exam worth 10% of the overall grade.


What is the follow-on to this course?

You could continue their studies at school and Coleg Menai (level 3, higher) adding to their qualifications and specialising in a chosen field, then progress to work in the Construction industry or continue education in university.


Career Ideas.

Examples of careers would include:
Architect, Architectural Technician, Buyer, Computer Aided Designer Technician, Estimator, Site Inspector Plant Technical Support, Roofing Technician, Sales in construction, Site Engineer, Structural engineer, Quantity surveyor, Site manager, Electrical engineer, Mechanical engineer and many more.


Staff

Mr Sion P Williams


Linciau Defnyddiol

Chartered Institute of Building
Construction Industry Research and Information Association
Construction Skills
Communities and local government
Design Quality Indicator
Eden Frame Achieving Sustainable Construction
Energy and utility skills
Forest Stewardship Council
Green Building Magazine
Health and Safety Executive
Huf House Houses by Design
Royal institute of British Architects
Sustainable construction information
Wood for Good

Gwybodaeth am y Pwnc

Pam bod y Gymraeg yn bwysig?

Syniadau Gyrfa!
Yn y Gymru fodern, y mae astudio Cymraeg yn gymhwyster hynod boblogaidd ar gyfer ystod eang o yrfaoedd megis cyfieithu, gweithio ar y cyfryngau, Newyddiaduraeth, Y Gyfraith, a dysgu wrth gwrs neu yn wir, unrhyw faes celfyddydol. Y mae sawl un efo cymwyterau yn y Gymraeg wedi mynd yn eu blaenau i swyddi ym myd busnes megis cysylltiadau cyhoeddus. Wrth reswm, y mae’r cymhwyster yn sylfaen dda hefyd i waith mewn proffesiynau megis Yr Heddlu a Nyrsio.

DWY IAITH = DWYWAITH Y DEWIS!
Dwy iaith, dwywaith y sgiliau. Mae ymchwil diweddar yn dangos bod y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg yn rhoi mantais bwysig i chi pa un a ydych yn chwilio am swydd neu eisiau datblygu'ch gyrfa. Mae'r Gyfraith yng Nghymru yn golygu bod rhaid i wasanaethau cyhoeddus drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. Mae hynny'n golygu twf yn y galw am bobl sy'n gallu cyfathrebu'n dda yn y ddwy iaith.

Athro: “Mae Cymraeg wedi rhoi Sylfaen gadarn i mi fel athro gan fod cymaint mwy o bwyslais ar lythrennedd a chywirdeb y dyddiau hyn."

Yr Heddlu: “Mae’r ffaith fy mod yn ddwyieithog wedi fy helpu i ddelio gyda’r cyhoedd yn eu hiaith eu hunain.”

Nyrs: “Pan yn gweithio mewn ysbyty, rydym yn dod ar draws pobl o gefndiroedd gwahanol. Mae astudio Cymraeg wedi fy ngalluogi i gyfathrebu hefo gwahanol bobl.”


Athrawon yr Adran

Pennaeth yr Adran - Mrs Wendy Morris Griffiths. Dysgu CA 3,4,5.
Mrs Heledd Lewis Jones, Dysgu CA 3 a 4. Pennaeth Drama a Phennaeth Blwyddyn 8 a 9.
Mrs Carys Dwyfor Hughes. Dysgu CA 3 a 4.
Mrs Ffion Wyn Gough. Dysgu CA 3 a 4. Pennaeth Blwyddyn 7.
Miss Teleri Haf Jones. Dysgu CA 3 a 5.


Cyfleoedd yn y Pwnc

Teithiau cyson i’r theatre. Taith i’r Ysgwrn yn Nhrawsfynydd. Gweithgareddau’r Urdd.


FFRAMWAITH CYMRAEG CA3, TGAU, SAFON A

CA3: 4 gwers ym Mlwyddyn 7 ac 8 a 3 gwers ym Mlwyddyn 9

TYMOR 1

BLWYDDYN 7 - Byd Ysgol

BLWYDDYN 8 - Chwedlau

BLWYDDYN 9 - Yr Arddegau

TYMOR 2

BLWYDDYN 7 - Bro a Chymru

BLWYDDYN 8 - Hamdden a Chwaraeon

BLWYDDYN 9 - Pethau Rhyfedd

TYMOR 3

BLWYDDYN 7 - Anifeiliaid

BLWYDDYN 8 - Y Môr

BLWYDDYN 9 - Rhyfel – dechrau ar waith TGAU

CA4 TGAU – 4 gwers yr wythnos. Astudir dau gwrs CBAC dros 2 flynedd – Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

TYMOR 1

BLWYDDYN 10 - Ieuenctid

BLWYDDYN 11 - Natur

TYMOR 2

BLWYDDYN 10 - Cymru a Chmyreictod

BLWYDDYN 11 - Adolygu

TYMOR 3

BLWYDDYN 10 - Problemau Cymdeithasol

BLWYDDYN 11 - Adolygu

CA5- CYMRAEG – UG / Lefel A

BLWYDDYN 12

Cy1. Y Ffilm, y Ddrama a Llafared, Hedd Wyn a Siwan

Cy 2. Asaesiad Mewnol – Gwaith Cwrs Ysgrifenedig

Cy3. Papur Ysgrifenedig: Defnyddio Iaith a Barddoniaeth

BLWYDDYN 13

Cy4. Arholiad Llafar, Un Nos Ola Leuad

Cy5. Rhyddiaith yr Oesoedd Canol, Yr Hengerdd a’r Cywyddau

Cy6. Papur Ysgrifenedig Gwerthfawrogi Llenyddiaeth a’r Gymraeg yn y Gymdeithas

imageResistant Materials

Pupils will work with a range of workshop materials to design, make and evaluate innovative products. During the course pupils will gain an understanding of the general classification, working characteristics, physical properties, availability and cost of a range of materials.


What next?

Further you education:
- AS/A Level Product Design - Graphical Products

You could work in the following areas:
- Engineer
- Architect
- Product Designer
- Electrician
- Aerospace


What will I learn?

- The design process
- Understanding the work of professional designers
- Understanding of a range of commercial Manufacturing Processes
- Range of woods, metals and plastics and modern materials and components to make quality products.
- How to safely use a range of tools and equipment.
- Processes used to work, form and join resistant materials
- ICT (Information Communication Technology)
- CAD (Computer Aided Design)
- CAM (Computer Aided Manufacture)
- Time Management
- Effective Communication


What will I need?

2H & HB pencil, protractor, coloured pencils, file 'A4 Lever-arch' (For written work), 'A3 Flip File' (for coursework).


The course is divided into two parts:

Controlled Assessment and Examination
Unit 1: Controlled Assessment
30 Hours controlled assessment: student choose a brief and analyse the problem. Write a design specification. Generate a range of ideas. Develop a final solution. Plan the making. Cary out the making and evaluate the project.

Unit 2: Examination
2 Hour examination, taken at the end of Y10 or/and Y11. Unlike other subjects, the graphics exam is not split into tiers (higher and foundation). The exam paper contains 8 compulsory questions.


How shall I be assessed?

WJEC Resistant Materials awards a GCSE A* - G. The majority of the work is coursework in the form of controlled assessments with 1 exam worth 40% of the overall grade.


What is the follow-on to this course?

You could continue their studies at school doing a Product Design AS & A level.


Career Ideas.

Examples of careers would include:
Engineer, Graphical Designer, Architect, Product Designer, Electrician, Aerospace and many more.


Staff

Ms Ceren Mutembo-Jones


Links

www.wjec.co.uk
www.wjec.co.uk/uploads/publications/5314.pdf
www.technologystudent.com
www.designandtech.comimage

Enwau`r Athrawon

Mrs Nia Edwards
Mrs Einir Williams
(Cyd-benaethiaid)


Gwybodaeth am yr adran - Ystafelloedd / Offer

- Ceir dwy ystafell Ffrangeg, 3-5 a 5-8. Yn y ddwy ystafell, mae modd cael mynediad at gyfrifiaduron ar gyfer gwaith TG. Mae’r stafelloedd yn lliwgar ac wedi eu addurno efo gwaith y disgyblion a gwybodaeth bynciol ddefnyddiol.
- Sgil cyfathrebu yw iaith ychwanegol sydd yn hanfodol yn y gweithle. Mae cyfleoedd i bobl sy’n dilyn iaith dramor modern weithio mewn nifer eang o feysydd: newyddion, teithio, byd busnes, y gyfraith, cyfieithu, byd ffasiwn, y wasg, a llawer mwy. Mae’r rhestr yn faith!


Gwefannau defnyddiol i ddysgu Ffrangeg a Sbaeneg:
- Adnoddau CBAC
- BBC Bitesize CA3 a CA4


Hefyd ceir appiau am ddim i ddysgu iaith:

image

 

 


Beth ydych yn ddysgu ac i bwy?

Rydym yn dysgu ystod eang o themau o fewn y pwnc, o’r byd ffasiwn i beldroed, o Fi fy hun i Fasnach Deg, yng nghyfnod allweddol 3. Bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno mewn amryw o ffyrdd, ac mae tasgau amrywiol yn cael eu cwblhau gan y disgyblion. Fel arfer, bydd y gwaith yn arwain at dasg gyfoethog ar ddiwedd yr uned.

Mae CA4 (sef TGAU) wedi cael ei rannu yn waith cwrs ac arholiad. Bydd dau ddarn o waith cwrs ysgrifenedig a dau recordiad llafar yn cael eu gwneud yn yr ysgol ac yna arholiad gwrando a darllen a deall. Gosodir y gwaith yn themau, megis Yr Amgylchedd, Fy ardal ayyb. Mae’r gwaith yn amrywiol ac yn herio’r disgyblion i gyrraedd eu llawn potensial.


Cystadleuthau/Clwb

Bydd yr adran yn trefnu teithiau i Ffrainc, o flynyddoedd 8 a 9, ac i’r rhai hynny ym ml 10 ac 11 sydd yn astudio Ffrangeg .


WJEC Graphic Products GCSE

imageGraphic Products

The focus area gives students the opportunity to analyse, design, make and evaluate graphic products. As well as the study of formal drawing techniques students will experience a range of presentation and model making techniques. Graphical Product is a very successful and popular subject within the school.


What next?

Further you education:
- Design and Technology: AS/A Level Product Design - Graphical Products (This is available at Ysgol Syr Thomas Jones)


You could work in the following areas:
- Architect
- Civil Engineer
- Creative Director
- Brand manager
- Graphical Designer
- Technology Teacher
- Exhibition Designer
- Animator
- Illustration Engineer
- Product Designer
- Multimedia specialist
- Printmaker
- Production designer, theatre, TV, film...


imageWhat will I learn?

- The design process
- Understanding the work of professional designers
- Understanding of a range of commercial Manufacturing Processes & printing
- Product analysis
- Materials, modern & smart materials
- How to safely use a range of tools and equipment.
- Typography
- Web designer
- Time Management
- Effective Communication
- Use and impact of colour
- ICT (Information Communication Technology)
- CAD (Computer Aided Design) Software
- CAM (Computer Aided Manufacture)Hardware
- Plane and Solid geometry
- Drawing techniques including engineers drawings, isometric, oblique...


What will I need?

Graphical Bow Compass, Pencil 2H & HB, 'Fine Liner', Set Squares, Calculator, Protractor, Coloured Pencils.
File A4 (to hold theory work), File A3 (to hold coursework), Revision guides are recommended to be purchased from www.cgpbooks.co.uk


imageThe course is divided into two parts: Controlled Assessment and Examination

Unit 1: Controlled Assessment
30 Hours controlled assessment: student choose a brief and analyse the problem. Write a design specification. Generate a range of ideas. Develop a final solution. Plan the making. Cary out the making and evaluate the project. Further details of the course are available online: www.wjec.co.uk

Unit 2: Examination
2 Hour examination, taken at the end of Y10 or/and Y11. Unlike other subjects, the graphics exam is not split into tiers (higher and foundation). The exam paper contains 8 compulsory questions.


How shall I be assessed?

WJEC Graphic Products award a GCSE A* - G. The majority of the work is coursework in the form of controlled assessments with 1 exam worth 40% of the overall grade.


What is the follow-on to this course?

Yes, you could continue to study at school doing a Product Design AS & A level.


imageCareer Ideas.

Examples of careers would include:
Architect, Civil Engineer, Brand manager, Graphical Designer, Web designer, Technology Teacher, Exhibition Designer, Animator, Illustration Engineer, Product Designer, Multimedia specialist, Printmaker, Production designer, theatre, TV, film...


Staff

Mrs Cleo Thomas-Jones


Links

www.wjec.co.uk
www.wjec.co.uk/uploads/publications/5314.pdf
www.technologystudent.com
www.designandtech.com


Product Design:Graphic ProductsGraphic AS/A GCE

Mae’r wybodaeth yma wedi ei chyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg oherwydd nid yw'r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:
Assessment of this specification will be available in English only.

The focus area gives students the opportunity to develop knowledge, understanding, skills and application for designing products. Product design encompasses a wide range of design disciplines but is firmly rooted in the skills required to design and make high quality products. Products that are fit for purpose, satisfying wants and needs, enhance our day – to-day lives and, most importantly, give students the opportunity to demonstrate their design and technology capability.


What next?

This qualification supports progression into further education, training or employment:
- Architect
- Civil Engineer
- Creative Director
- Brand manager
- Graphical Designer
- Technology Teacher
- Exhibition Designer
- Animator
- Illustration Engineer
- Product Designer
- Multimedia specialist
- Printmaker
- Production designer, theatre, TV, film...


What will I learn?

Principles of designing Exploring problems and clarifying tasks, Generating ideas, Developing and communicating design proposals, Planning Manufacture, Product manufacture, Testing and Evaluating…
Materials and components Paper, card, boards, woods, polymers, metals, alloys, components, composites and laminates.
Working properties of materials Aesthetic, Functional & Mechanical properties.
Hand and commercial processes Drawing, computer graphics, typography, 2D/3D modelling and prototyping, CNC machining, production of nets, thermoforming, Finishing processes, Printing processes joining & cutting.
Product manufacture Scale of production, Systems and control, Quality control in production, Uses of ICT in the manufacture of products, Quality standards & Health and safety procedures in production
Design in practice The effects of design and technological changes on society, Values issues, Economics of production, Advertising and marketing, Influences on the development of products & The basic principles and application of anthropometrics and ergonomics
Modern technologies and materials The creation and use by industry of modern and ‘smart’ materials, the impact of modern technology and biotechnology on the development of new materials and processes


Prior learning & progression?

Students who would benefit most from a GCE in Design and Technology are likely to have a GCSE in Design and Technology Graphical Products at grades A*- B.


What will I need?

GCSE Theory folder, A3 Portfolio (flip File), A3 Sketch Book, Drawing Equipment (markers, pencils, bow compass, Set squares, templates, french curves, fine liner, water colours…), A4 level arch file, Internet Access, Text Book...

Textbook :Advanced Design and Technology for Edexcel — Product Design: Graphics with Materials Technology, Second Edition (Heinemann,2004) ISBN 0435757687

Reference books: GCSE Design and Technology for Edexcel — Graphic Products (Heinemann, 2002) ISBN 0435417800
Understanding Industrial Practices in Product Design ISBN 0748790233, Packaging Prototype (Rotovision, 1999) ISBN 2880463890.
Understanding Industrial Practices in Graphic Products ISBN 0748790225, Packaging Designer’s Book of Patterns, Second Edition ISBN


The full GCSE course is divided into four parts:


Unit 1
: Product Development Coursework
The folder, which should include I.C.T. and is to be submitted on A3 paper only and is likely to be between 26 and 30 pages long.
- Product Investigation
- Product design
- Manufacture task

Unit 2: Knowledge and Understanding of Product Design 2 hour examination.
This paper will assess students’ knowledge and understanding of the subject.


Unit 3: Further Study of Product Design 2 hour examination.
This paper will assess students’ knowledge and understanding of the subject.

Unit 4: Commercial Product Development Coursework
This unit is the ‘design and make’ activity. Students identify a client/user group from which they must design and make a product (2D & 3D) that meets the original need. They should liaise with their client/user group in order to develop a commercial product. Students should be familiar with a range of industrial applications and commercial working practices in order to fulfil the requirements of this unit. The resulting product should be supported by a design folder and sketchbook. The folder, which should include ICT generated images where appropriate, and must be submitted on A3 paper between 26 and 30 pages long.


How shall I be assessed?

Grades A, B, C, D, to E. Candidates who do not achieve the standard required for a grade E will receive a uniform mark.
The course is divided into four units.
Unit 1 & 2 constitutes the AS course with a 50% on each unit (first year).
Unit 1, 2, 3 & 4 constitutes the full A level course with a 25% on each unit (first and second year).


What is the follow-on to this course?

Yes, this qualification supports progression into further education, training or employment.


Career Ideas

Examples of careers would include:
Architect, Civil Engineer, Brand manager, Graphical Designer, Web designer, Technology Teacher, Exhibition Designer, Animator, Illustration Engineer, Product Designer, Multimedia specialist, Printmaker, Production designer, theatre, TV, film...


Staff

Mrs Cleo Thomas-Jones


Links

www.edexcel.org.uk
www.design-technology.org
www.tep.org.uk
www.bsi-global.com
www.data.org.uk
www.dtonline.org

"Mae Hanes yn eich helpu i wneud synnwyr o'r byd lle rydym yn byw."

Bydd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau i edrych y tu hwnt i'r penawdau, i ofyn cwestiynau yn gywir, ac i fynegi eich barn eich hun.
Mae Hanes yn hyfforddi’ch meddwl ac yn dysgu i chi feddwl a phrosesu gwybodaeth. Mae'n eich galluogi chi i feithrin y sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.


Staff

Mrs Bethan Hughes Jones
Mrs Lisa Wheldon
Mrs Carys Dwyfor Hughes


Cyfleoedd yn y Pwnc

Taith i Gastell Biwmares
Taith o amgylch Mynydd Parys
Taith i Lundain i ymweld â San Steffan


Fframwaith Hanes CA3

CA3 – Blwyddyn 7 – 1 wers yr wythnos; Blwyddyn 8 – 1 wers yr wythnos; Blwyddyn 9 – 2 wers yr wythnos.


Blwyddyn 7 - Cymru yn y Canol Oesoedd

Tymor Nadolig - Sgiliau Hanes a Cymru yn 1000
Tymor Pasg - Y Goncwest Normanaidd a’r Drefn Ffiwdal
Tymor Hâf - Tywysogion, Cestyll a’r Pla Du

 

Blwyddyn 8 - Newidiadau yn y 16eg Ganrif
Tymor Nadolig - Y Tuduriaid
Tymor Pasg - Y Dadenni, Fforwyr a’r Darganfyddwyr
Tymor Hâf - Y Rhyfel Cartref

 

Blwyddyn 9 - Effeithiau’r Chwyldro Diwydiannol a bywyd yn yr 20fed Ganrif
Tymor Nadolig - Y Chwyldro Diwydiannol a’i effeithiau
Tymor Pasg - Y Ddau Ryfel Byd
Tymor Hâf - Enwogion yr 20fed Ganrif


CA4

CA4 – 3 gwers yr wythnos.
Blwyddyn 10 – Uned 3 – Yr UDA, 1930-2000
Blwyddyn 11 – Uned 1 – Oes Elisabeth; Uned 2 – Yr Almaen 1929-1947.


CA5

CA5 – 5 gwers yr wythnos.
Blwyddyn 12 – astudir dwy uned sef Newidiadau Gwleidyddol a Chrefyddol yn Ewrop, 1500-1598, a Gwleidyddiaeth a’r Gymdeithas yng Nghymru a Lloegr, 1900-1939.
Blwyddyn 13 – astudir dwy uned sef Cymru: GWRTHWYNEBU, GORESGYN A GWRTHRYFEL tua 1240-1415 a pharhad o’r uned ar Wleidyddiaeth a’r Gymdeithas yng Nghymru a Lloegr, 1900 -1939. Mi fydd uned ychwanegol o ysgrifennu prosiect unigol ar destun hunan ddewisol.


Sut fydda i yn dysgu?

Sgiliau ymchwil.
Dysgu drwy ffilm, arteffactau ac ymweliadau.
Dehongli gwybodaeth.
Dadansoddi ffynonellau.
Ffurfio a datblygu dadleuon yn ogystal â dod i farn.
Gwerthfawrogi gwahanol safbwyntiau.
Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.
Gweithgareddau sgiliau Meddwl.


Syniadau Gyrfa!

Os hoffech waith gyda phobl, dysgu, newyddiaduraeth, cyhoeddi, heddlu, y gyfraith, â phlant, a thwristiaeth hamdden, neu weithio dramor mewn lleoliad cosmopolitan, Mi fydd Hanes yn rhoi digon i chi i feddwl amdano yn ogystal ag arbenigedd gwerthfawr.


Eisiau gwybod mwy?

Am fwy o wybodaeth gweler Mrs Bethan Jones yn yr Adran Hanes.

Enwau athrawon

Mr. Bryn Roberts (Head Of Department)
Mrs Christine Griffith( Numeracy Co-ordinator/ Data Manager)
Mr Dylan Owen
Mrs Cath Griffiths


Beth mae`r adran yn neud yn ychwanegol

- Organise Techniquest Days for students of all abilities.
- Provide opportunities for students at KS4 to purchase excellent revision resources.
- Provide A2 and AS Revision Days before each external exam along with revision notes
- Students all have access to the MYMATHS resource.


 • KS3

  Students will follow a curriculum that covers the ‘new’ Numeracy Framework as well as the National Cuuriculum. This will be done via Units of work.

  ‘Rich Tasks’ ( tasks that develop the students’ thinking) have been dovetailed into the KS3 SOW so as to make the learning more stimulating for the students.

  Students will have regular assessments and homework.

  They will all do National Numeracy Tests in May each year;one Procedural ( recalling Numerical facts and methods) and one on Numerical Reasoning( more problem solving based).


  KS4

  What happens after the course?
  Obtaining a GCSE in Maths, C or better if possible, will open many doors for you in the future, whether applying for jobs or college courses.
  Those students who achieve a B grade or better at GCSE have the opportunity of carrying on to do Maths at AS Level and if successful continue to complete the full A2 Level.


  Career ideas!

  Maths will open many doors for you in the future when applying for jobs.
  Please go the following websites to see a film made by our Year 9 pupils highlighting career opportunities.
  http://www.youtube.com/watch?v=sh7Gj0uFO1w
  http://www.mathscareers.org.uk/article/mpegs-mathemateg-maths-mpegs/


Pupils will follow a BRAND NEW GCSE COURSE beginning in September 2015. This will continue to extend their understanding of the key ideas in mathematics, previously introduced in Key Stage 3, as well as presenting totally new concepts such as:
- Trigonometry
- Loci
- Cumulative Frequency

How will I be assessed?
The New GCSE will comprise of two separate aspects of Maths; ‘Numeracy’ and ’GCSE Maths’. Your son/daughter will sit one or both GCSE’s in the summer of 2017.
There will be a three tier entry system:
Foundation: Grades C-G
Intermediate: Grades B-E
Higher: Grades A*-C

Both GCSE’s will be assessed in two units at the end of the course:
Unit 1: Non-calculator
Unit 2: Calculator


KS5

What happens after this course?
An ‘A’ level qualification in Maths opens many doors. Successful candidates could choose to go on to degree courses in Mathematics, Physics or Engineering where there is a significant element of Maths. Successful candidates could also apply to the leading Universities as Mathematics is recognised as an highly academic qualification.

Career ideas!

Many and varied! To name but a few: Medicine, Accountancy, Actuaries, Medical
Statisticians, Engineering, Architecture, Teaching, Physicist, Dentistry etc……..


How will I learn it?
Candidates will follow a Modular course. In year 12 they will study two pure modules C1 and C2 as well as one applied module on Statistics, S1. In year 13 the candidates will do two further pure modules C3 and C4 and also a module on Mechanics, M1. We provide revision courses on each module of work.

imageStaff

Mr Gwyn Anwyl
Mr Mark Williams


CA3

Yn ystod gwersi B7-9 mae’r disgyblion yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer Cyflwyno Gwybodaeth, Trin Gwybodaeth, Modelu a Materion sy’n ymwneud â’r we sy’n eu paratoi ar gyfer y dyfodol. Ceir cyfle hefyd i weithio ar brosiectau fideo / sain ac animeiddiadau yn ogystal a chael cyfle i weithio mewn rhaglenni rhaglennu megis Scratch.

 


CA4 - Cambridge Nationals

Ers 2014, mae’r ysgol yn cynnig TGCh Cambridge Nationals i ddisgyblion sy’n dewis dilyn y pwnc i safon TGAU. Mae 3 gwers yr wythnos wedi ei bennu ar yr amserlen er mwyn cwblhau’r gwaith. Y 4 uned sydd angen ei gwneud yw:-
R001 - Deall Systemau Cyfrifiadurol (25% - Arholiad)
R002 - Defnyddio TGCh (25% - Asesiad o dan Reolaeth)
R003 - Uned Taenlen (25% - Gwaith Cwrs)
R007 - Creu Fideo / Animeiddiadau / Sain (25% - Gwaith Cwrs)


CA5 - WJEC TGCh Lefel A

Mae Lefel A TGCh yn un boblogaidd ymysg y myfyriwr. Mae’n gwrs diddorol iawn i’r unigolion sydd â diddordeb mewn systemau TGCh o fewn busnesau, ysgolion, ysbytai ac adref. Mae’r cwrs wedi ei rannu i 4 elfen, sef arholiadau ysgrifenedig a darnau o waith cwrs.
Yr elfennau yw:-
IT1 - Arholiad Ysgrifenedig (30%)
IT2 - Gwaith Cwrs (20%)
IT3 - Arholiad Ysgrifenedig (30%)
IT4 - Gwaith Cwrs (20%)
Bydd disgwyl i ddisgyblion gael o leiaf gradd C ar ddiwedd B12 er mwyn parhau i B13.

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma i weld y manyleb.